Ngày đăng bài: 08/01/2024 10:27
Lượt xem: 8776
ĐẢNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN TRONG KHÁNG CHIẾN CHỖNG MYC, CỨU NƯỚC 1959 - 1975)

                                                       

Tác Gỉa: TS. Nguyễn Huy Động

Nxb: Chính trị Quốc Gia– Sự thật Hà Nôi 2012

Năm xb: 2012

Số trang:222tr

Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm giành độc lập của dân tộc ta, núi rừng Trường Sơn luôn giữ vai trò là địa bàn chiến lược quan trọng. Dựa vào thế núi rừng hiểm trở của Trường Sơn, dân tộc Việt Nam cùng một bộ phận nhân dân các bộ  tộc của nước bạn Lào và Campuchia đã xây dựng thành căn cứ kháng chiến. Và cũng từ đó, nhiều lối mòn, con đường đã xuất hiện như những mạch máu lưu thông, vận chuyển sức người, sức của vào các hướng chiến trường  của cả ba  dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia.

Để giúp bạn đọc có một cái nhìn khái quát, toàn diện về vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1959-1975 của TS. Nguyễn Huy Động. Sách gồm 3 chương. Cuốn sách đã trình bày tính tất yếu khách quan của việc xây dựng tuyến đường Trường Sơn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ  cách mạng  nước ta; phân tích, luận giải, làm rõ chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng  trong xây dựng, củng cố, phát triển và phát huy vai trò của tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; rút ra những kinh nghiệm có giá trị tham khảo, vận dụng vào quá trình xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay.

Sách hiện có tạo thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!