Ngày đăng bài: 19/08/2021 09:52
Lượt xem: 430
LỊCH SỬ BIÊN NIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ( Tập II)

       LỊCH SỬ BIÊN NIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ( Tập II)

                                                                            

Tác giả: GS.TS Trịnh Nhu

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 1014

Những sự kiện được trình bày trong tập II tập trung phản ánh quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền. Đó là quá trình Đảng ta từng bước xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, từ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng phác họa những nét cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam đến Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5-1941 đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Đó cũng đồng thời là quá trình Đảng ta lãnh đạo các cao trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh điểm là Xô viết NghệTĩnh, quát trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh phục hồi tổ chức Đảng và lực lượng cách mạng 1932-1935 tiến tới Đại hội lần thứ nhất của Đ ảng, cao trào dân chủ 1936-1939 và cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1939-1945 với thắng lợi rực rỡ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân  trọng giới thiệu!