Ngày đăng bài: 08/10/2021 10:10
Lượt xem: 505
VĂN HÓA VÀ LỐI SỐNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM MỘT CÁCH TIẾP CẬN

VĂN HÓA VÀ LỐI SỐNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM MỘT CÁCH TIẾP CẬN

                                                                           

Tác giả: PGS. TS. Trương Minh Dục, TS. Lê Văn Định

Số trang: 672 

Năm xb: 2010

NXB: NXB Chính trị quốc gia

Với mục đích đánh giá lại thực trạng văn hóa và lối sống đô thị trong quá trình đô thị hóa, tìm ra những nguyên nhân của thành công, tồn tại của quá trình xây dựng văn hóa và lối sống đô thị thời gian qua, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp nhằm xây dựng văn hóa và lối sống đô thị Việt Nam theo hướng văn minh, tiến bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Văn hóa và lối sống đô thị Việt Nam – một cách tiếp cận.

Nội dung cuốn sách được chắt lọc từ Đề tài nghiên cứu khoa học KX.03/06-10 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III. Với kết cấu chặt chẽ, cuốn sách bao gồm năm phần chính:

- Phần thứ nhất, trình bày tổng quan cơ sở lý luận và phương pháp tiếp cận nghiên cứu văn hóa và lối sống đô thị;

- Phần thứ hai, trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hóa và lối sống đô thị ở Việt Nam;

Phần thứ ba, đề cập đến văn hóa và lối sống đô thị Thủ đô Hà Nội và các đô thị vùng Bắc Bộ;

- Phần thứ tư, đề cập đến văn hóa và lối sống đô thị vùng Trung Bộ và Tây Nguyên;

- Phần thứ năm, phân tích văn hóa và lối sống đô thị thành phố Hồ Chí Minh và vùng Nam Bộ.

Cuốn sách đi sâu phân tích sự hình thành, phát triển văn hóa và lối sống trong xã hội đô thị hiện đại; tác động của đô thị hóa cùng các ảnh hưởng của kinh tế, chính trị, giáo dục – đào tạo đối với quá trình hình thành và biến đổi văn hóa và lối sống đô thị Việt Nam, đồng thời đi sâu phân tích những đặc trưng về văn hóa, lối sống ở một số đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An và các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu !