Dòng Nội dung
1
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên Q.3 Lời hát Then dân tộc Tày ở Cao Bằng, Bắc Kạn
H. : Văn hóa Dân gian, 2020
1267 tr. ; 21cm
Đặng Hoành Loan
Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then Sa khoăn tẩu Long Vương ( Tìm vía dưới Long Vương) của người Tày ở Cao Bằng và Khảu lườn mấu của người Tày ở Bắc Kạn trong lễ Then Pây thử (đi Sứ)
Đầu mục:2
2
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên Q.2 Lời hát Then dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam
H. : Văn hóa Dân gian, 2020
1215 tr. ; 21cm
Đặng Hoành Loan
Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày, Nùng trong lễ Then cầu mùa - cầu bình an của người Nùng ở Lạng Sơn; lễ Then cầu phúc của người Nùng ở Cao Bằng; lễ Then tạ ơn tổ tiên của người Nùng ở Bắc Giang; lễ Then bắc cầu truyền nghề của người Thái trắng ở Điện Biên
Đầu mục:2
3
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên Q.5 Lời hát Then dân tộc Tày ở Lạng Sơn
H. : Văn hóa Dân gian, 2020
995 tr.. ; 21cm
Đặng Hoành Loan
Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của người Tày ở Lạng Sơn trong lễ Then thôi tang, lễ Then cầu hoa, lễ Then hất khoăn, trên đường xe lễ (trích đoạn Then)
Đầu mục:2
4
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên Q.4 Lời hát Then dân tộc Tày ở Bắc Kạn
H. : Văn hóa Dân gian, 2020
1051 tr.. ; 21cm
Đặng Hoành Loan
Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát trong lễ Then Cấp sắc của người Tày ở Bắc Kạn
Đầu mục:2
5
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên Q.6 Lời hát Then dân tộc Tày ở Tuyên Quang, Hà Giang
H. : Văn hóa Dân gian, 2020
1119 tr. ; 21cm
Đặng Hoành Loan
Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày trong các lễ Then: Cầu khoăn của người Tày ở Tuyên Quang; trình tổ (Nhập vía cô dâu về nhà chồng); nối số (Rước lễ vật từ cửa quan lên cửa vua Hành Khiển) của người Tày ở Hà Giang
Đầu mục:2