Dòng Nội dung
1
Khái lược lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam / Nguyễn Tài Đông (ch.b.), Nguyễn Tài Thư, Lê Thị Lan...
H. : Đại học Sư Phạm, 2015
500tr. ; 24cm
Nguyễn Tài Đông
Trình bày khái quát về bối cảnh chung và tư tưởng triết học Việt Nam qua từng giai đoạn cụ thể: từ sơ sử đến khi giành được độc lập dân tộc (từ thế kỷ VII trước công nguyên đến năm 938); giai đoạn phục hưng ban đầu của tư tưởng - văn hoá dân tộc (thế kỷ X - XV); triết học Việt Nam thời kỳ khủng hoảng, cát cứ của các thế lực phong kiến (thế kỷ XV - XVIII); triết học triều Nguyễn (thế kỷ XIX) và các tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1)
2
Triết học Mác - Lênin :. Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991 - 1992 / Vũ Ngọc Pha (ch.b). T.1 :
H. : Giáo dục, 1994
214tr. ; 19cm
Vũ Ngọc Pha
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Triết học Mác - Lênin :. Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991 - 1992 / Vũ Ngọc Phan (ch.b). T.1 :
H. : Giáo dục, 2001
228tr. ; 19cm
Vũ Ngọc Phan
Tập 1 gồm 2 học phần: Học phần 1 gồm 4 bài: khái luận chung, lịch sử triết học phương Đông, Tây, Mác - Lênin. Học phần 2 gồm 7 bài: Vật chất ý thức, các quy luật cặp phạm trù; lý luận lô - gíc
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Triết học Mác - Lênin :. Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991 - 1992 / Vũ Ngọc Pha (ch.b). T.2 :
H. : Giáo dục, 1994
153tr. ; 19cm
Vũ Ngọc Pha
Học phần 3 gồm 6 bài: Bài 1. quan niệm duy vật về lích sử các luận điểm xuất phát, Hình thái kinh tế - xã hội; Giai cấp, quan hệ giai cấp, các hình thức cộng đồng người; Nhà nước, cách mạng xã hội và tiến bộ xã hội; Con người chủ thể của lịch sử; Lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Triết học Mác - Lênin :. Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991 - 1992 / Vũ Ngọc Pha (ch.b). T.2 :
H. : Giáo dục, 2001
164tr. ; 19cm
Vũ Ngọc Pha
Học phần 3 gồm 6 bài: Bài 1. quan niệm duy vật về lích sử các luận điểm xuất phát, Hình thái kinh tế - xã hội; Giai cấp, quan hệ giai cấp, các hình thức cộng đồng người; Nhà nước, cách mạng xã hội và tiến bộ xã hội; Con người chủ thể của lịch sử; Lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)