Dòng Nội dung
1
15 Days' Practice for IELTS listening / Xia Li Ping, He Ting
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2013
172tr ; 26cm + đĩa
Xia Li Ping
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
15 Days' Practice for IELTS reading / Deng He Gang
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
275 tr ; 26cm
Deng He Gang
Đầu mục:14 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
15 Days' Practice for IELTS Speaking / Wang Hong Xia
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013
246tr ; 25cm+CD
Wang Hong Xia
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
15 Days' Practice for IELTS Writing / Wang Hong Xia
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2013
232tr ; 26cm
Wang Hong Xia
Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
31 high-scoring formulas to answer the IELTS speaking questions / Jonathan Palley, Adrian Li, Oliver Davies
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
367 tr. ; 26cm
Jonathan Palley
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)