Dòng Nội dung
1
Âm nhạc dân gian một số dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam / Nông Thị Nhình, Hồng Thao
Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2012
687tr. ; 21cm
Nông Thị Nhình
Tài liệu giới thiệu về âm nhạc dân gian các dân tộc Tày, Nùng, Dao Lạng Sơn. Những nét chung và riêng của âm nhạc trong diễn xướng then Tày - Nùng, và cuối cùng là tìm hiểu âm nhạc dân tộc H'mông.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bước đầu tìm hiểu các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước / Lã Văn Lô
H. : Khoa học xã hội, 1973
215tr. ; 19cm
Lã Văn Lô
Khái quát các dân tộc thiểu số VN về các mặt: lịch sử, văn hoá, truyền thống cách mạng và những thành tích của đồng bào thiểu số trong 40 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các dân tộc đoàn kết bình đẳng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ = Cook dân tộc đoàn kết Pèng Tắng Fị Poong Thềnh Dòi tiến bộ : Bản in hai ngữ : Dao và quốc ngữ / Hồ Chí Minh
H. : Văn hóa, 1980
120tr. ; 19cm
Hồ Chí Minh
Tập hợp một số bài viết và nói của Hồ chủ tịch về các dân tộc ở Việt nam từ năm 1941 đến 1969.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Câu đố các dân tộc thiểu số Việt Nam / Trần Thị An (ch.b) ; Vũ Quang Dũng (b.s)
H. : Khoa học xã hội, 2013
741tr. ; 21cm
Trần Thị An
Câu đố các dân tộc thiểu số Việt Nam: vũ trụ và các hiện tượng thiên nhiên, con người và xã hội, thế giới thực vật, thế giới động vật, đồ vật và sự vật,...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Đại cương về văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam / Phan Đăng Nhật
H. : Thời đại, 2012
349tr. ; 24cm
Phan Đăng Nhật
Trình bày đặc điểm văn hóa dân tộc thiểu số; những giá trị tiêu biểu của văn há dân tộc thiểu số.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)