Dòng Nội dung
1
Giáo trình bóng bàn : Dùng cho các trường Cao đẳng Sư phạm / Vũ Thành Sơn (ch.b.), Nguyễn Danh Hoàng Việt
H. : Đại học Sư phạm, 2004
131tr. : Hình vẽ ; 24cm
Vũ Thành Sơn
Lịch sử và quá trình hình thành môn bóng bàn. Nguyên lý kĩ thuật bóng bàn. Kĩ thuật bóng bàn. Chiến thuật bóng bàn. Đặc điểm, nguyên tắc và phương pháp tập luyện trong đánh đôi. Tổ chức thi đấu và trọng tài bóng bàn.
Đầu mục:48 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình bóng bàn : Dùng cho các trường Cao đẳng Sư phạm / Vũ Thành Sơn (ch.b.), Nguyễn Danh Hoàng Việt
H. : Đại học Sư phạm, 2003
131tr. : Hình vẽ ; 24cm
Vũ Thành Sơn
Lịch sử và quá trình hình thành môn bóng bàn. Nguyên lý kĩ thuật bóng bàn. Kĩ thuật bóng bàn. Chiến thuật bóng bàn. Đặc điểm, nguyên tắc và phương pháp tập luyện trong đánh đôi. Tổ chức thi đấu và trọng tài bóng bàn.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình bóng chuyền : Dùng cho các trường Cao đẳng Sư phạm / B.s.: Nguyễn Viết Minh (ch.b.), Hồ Đắc Sơn
H. : Đại học Sư phạm, 2003
191tr. ; 24cm
Nguyễn Viết Minh
Trình bày lịch sử phát triển, ảnh hưởng, tác dụng của tập luyện bóng chuyền đối với cơ thể và phương pháp giảng dạy kĩ thuật bóng chuyền. Giới thiệu kĩ thuật, chiến thuật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình bóng chuyền : Dùng cho các trường Cao đẳng Sư phạm / B.s.: Nguyễn Viết Minh (ch.b.), Hồ Đắc Sơn
H. : Đại học Sư phạm, 2004
196tr. ; 24cm
Nguyễn Viết Minh
Trình bày lịch sử phát triển, ảnh hưởng, tác dụng của tập luyện bóng chuyền đối với cơ thể và phương pháp giảng dạy kĩ thuật bóng chuyền. Giới thiệu kĩ thuật, chiến thuật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền
Đầu mục:48 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình bóng ném : Giáo trình Cao đẳng Sư phạm / Nguyễn Hùng Quân
H. : Đại học Sư phạm, 2004
165tr. ; 24cm
Nguyễn Hùng Quân
Giới thiệu chung về môn bóng ném. Cung cấp một số kiến thức về kỹ chiến thuật cá nhân, tập thể và huấn luyện thể lực cho vận động viên học môn học này; trình bày các phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài, biên soạn giảng dạy môn bóng ném.
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)