Dòng Nội dung
1
Cambridge IELTS 1 : Tài liệu luyện thi. With answers / Vanessa Jakeman, Clare McDowell, Văn Hào (dịch, giới thiệu )
H. : Văn hóa thông tin, 2011
156tr. ; 24cm
Jakeman, Vanessa
Giới thiệu các đề thi IELTS luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học sinh đạt kết quả thi cao nhất
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cambridge IELTS 2 : Tài liệu luyện thi. Examination papers from University of Cambridge local examination syndicate / Văn Hào (dịch, giới thiệu)
H. : Văn hóa thông tin, 2011
172tr. ; 24cm
Văn Hào (dịch, giời thiệu)
Giới thiệu các đề thi IELTS luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học sinh đạt kết quả thi cao nhất
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cambridge IELTS 3 : Tài liệu luyện thi. Examination papers from University of Cambridge local examination syndicate / Văn Hào (dịch, giới thiệu)
H. : Văn hóa thông tin, 2011
170tr. ; 24cm
Văn Hào (dịch, giời thiệu)
Giới thiệu các đề thi IELTS luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học sinh đạt kết quả thi cao nhấ
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cambridge IELTS 4 : Tài liệu luyện thi. Examination papers from University of Cambridge local examination syndicate / Văn Hào (dịch, giới thiệu)
H. : Văn hóa thông tin, 2011
173tr. ; 24cm
Văn Hào (dịch, giời thiệu)
Giới thiệu các đề thi IELTS luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học sinh đạt kết quả thi cao nhất
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cambridge IELTS 5 : Tài liệu luyện thi. Examination papers from University of Cambridge local examination syndicate / Văn Hào (dịch, giới thiệu)
H. : Văn hóa thông tin, 2011
176tr. ; 24cm
Văn Hào (dịch, giới thiệu)
Giới thiệu các đề thi IELTS luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học sinh đạt kết quả thi cao nhất
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)