Dòng Nội dung
1
Địa lí du lịch - Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hoà (đồng chủ biên),...
H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
543tr. ; 27cm
Nguyễn Minh Tuệ
Vũ Đình Hòa
Lê Thông
Nguyễn Thị Hoài
Nguyễn Lan Anh
Trình bày cơ sở lí luận về địa lí du lịch, thực tiễn phát triển du lịch ở Việt Nam
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:29)
2
Địa lý du lịch Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Lê Thông, Vũ Đình Hoà...
H. : Giáo dục, 2013
359tr. ; 24cm
Nguyễn Minh Tuệ
Vũ Đình Hòa
Lê Thông
Lê Mỹ Dung
Nguyễn Trọng Đức
Tổng quan cơ sở lý luận về địa lý du lịch. Giới thiệu về địa lí du lịch của Việt Nam với những tiềm năng và thực trạng phát triển
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Địa lý du lịch Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ chủ biên,...
H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
359tr. ; 24cm
Nguyễn Minh Tuệ chủ biên
Vũ Đình Hòa
Lê Thông
Lê Mỹ Dung
Cơ sở lí luận về địa lí du lịch. Địa lý du lịch Việt Nam
Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:54)
4
Giáo trình lý thuyết đồ thị : Sách dành cho cao đẳng Sư phạm / Vũ Đình Hoà
H. : Đại học Sư phạm, 2007
124tr. : Hình vẽ ; 24cm
Vũ Đình Hòa
Khái niệm cơ bản về đồ thị, lí thuyết đồ thị nói chung và các yếu tố cơ bản của đồ thị vô hướng, có hướng, đơn vô hướng và các thuật toán ứng dụng của cây
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)