Dòng Nội dung
1
Địa lí du lịch - Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hoà (đồng chủ biên),...
H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
543tr. ; 27cm
Nguyễn Minh Tuệ
Vũ Đình Hòa
Lê Thông
Nguyễn Thị Hoài
Nguyễn Lan Anh
Trình bày cơ sở lí luận về địa lí du lịch, thực tiễn phát triển du lịch ở Việt Nam
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:24)
2
Địa lý du lịch Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Lê Thông, Vũ Đình Hoà...
H. : Giáo dục, 2012
359tr. ; 24cm
Nguyễn Minh Tuệ
Tổng quan cơ sở lý luận về địa lý du lịch. Giới thiệu về địa lí du lịch của Việt Nam với những tiềm năng và thực trạng phát triển
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Địa lý du lịch Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Lê Thông, Vũ Đình Hoà...
H. : Giáo dục, 2013
359tr. ; 24cm
Nguyễn Minh Tuệ
Vũ Đình Hòa
Lê Thông
Lê Mỹ Dung
Nguyễn Trọng Đức
Tổng quan cơ sở lý luận về địa lý du lịch. Giới thiệu về địa lí du lịch của Việt Nam với những tiềm năng và thực trạng phát triển
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)