Dòng Nội dung
1
Địa lí dịch vụ /. Lê Thông (đồng chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (đồng chủ biên), Lê Mỹ Dung,. T.1, Địa lí giao thông vận tải /
H. : Đại học Sư phạm, 2011
263tr. : Bảng ; 24cm
Lê Thông
Trình bày đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng, tình hình phát triển, phân bố và định hướng phát triển của ngành giao thông vận tải đường ô tô, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không của Việt Nam.
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Địa lí dịch vụ /. Nguyễn Minh Tuệ (đồng chủ biên), Lê Thông (đồng chủ biên), Phạm Ngọc Trụ,. T.2, Địa lí thương mại và du lịch /
H. : Đại học Sư phạm, 2013
279tr. ; 24cm
Nguyễn Minh Tuệ
Trình bày đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng, tình hình phát triển, phân bố và định hướng phát triển ngành thương mại và du lịch của Việt Nam.
Đầu mục:35 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Địa lý du lịch Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Lê Thông, Vũ Đình Hoà...
H. : Giáo dục, 2013
359tr. ; 24cm
Nguyễn Minh Tuệ
Vũ Đình Hòa
Lê Thông
Lê Mỹ Dung
Nguyễn Trọng Đức
Tổng quan cơ sở lý luận về địa lý du lịch. Giới thiệu về địa lí du lịch của Việt Nam với những tiềm năng và thực trạng phát triển
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Địa lý du lịch Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ chủ biên,...
H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
359tr. ; 24cm
Nguyễn Minh Tuệ chủ biên
Vũ Đình Hòa
Lê Thông
Lê Mỹ Dung
Cơ sở lí luận về địa lí du lịch. Địa lý du lịch Việt Nam
Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:54)
5
Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam / Lê Thông (c.b); Nguyễn Minh Tuệ, Nguyễn Văn Phú, Lê Mỹ Dung
H. : Đại học sư phạm, 2012
495tr. : hình ảnh ; 24cm
Lê Thông
Thiên nhiên và con người Việt Nam, tổ chức lãnh thổ các ngành kinh tế chủ yếu ở Việt Nam. Tổ chức lãnh thổ các vùng ở Việt Nam
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)