Dòng Nội dung
1
Bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống điêu khắc than đá Quảng Ninh : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Nhung
Trường Đại học Hạ Long, 2019
99tr. ; 30cm
Nguyễn Thị Nhung
Cơ sở lý luận, thực tiễn về nghề thủ công truyền thống điêu khắc than đá; Thực trạng và giải pháp bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống điêu khắc than đá Quảng Ninh
Đầu mục:1
2
Văn hóa các nước Đông Nam Á : Giáo trình: Dùng cho hệ Đại học ngành: Quản lý văn hóa / Dương Văn Huy, Ngô Hải Ninh đồng chủ biên, Nguyễn Thị Thùy Dương
2021
575tr. ;
Dương Văn Huy
Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngô Hải Ninh
Gồm 4 phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa Đông Nam Á: những vấn đề chung, văn hóa các quốc gia Đông Nam Á lục địa. văn hóa các quốc gia Đông Nam Á hải đảo, những vấn đề tổng luận.
Đầu mục:65 (Lượt lưu thông:2)
3
Văn hóa các nước Đông Nam Á : Giáo trình: Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / Ngô Hải Ninh, Dương Văn Huy, Nguyễn Thị Thùy Dương
2020
339tr. ;
Ngô Hải Ninh
Dương Văn Huy
Nguyễn Thị Thùy Dương
Gồm 4 chương nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa Đông Nam Á.
Đầu mục:1
4
Xây dựng cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN / Đức Ninh (c.b), Trương Sĩ Hùng, Dương Văn Huy...
H. : Khoa học xã hội, 2013
302tr. ; 21cm
Đức Ninh
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)