Dòng Nội dung
1
Địa lý du lịch Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Lê Thông, Vũ Đình Hoà...
H. : Giáo dục, 2013
359tr. ; 24cm
Nguyễn Minh Tuệ
Vũ Đình Hòa
Lê Thông
Lê Mỹ Dung
Nguyễn Trọng Đức
Tổng quan cơ sở lý luận về địa lý du lịch. Giới thiệu về địa lí du lịch của Việt Nam với những tiềm năng và thực trạng phát triển
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)