Dòng Nội dung
1
Bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh : Khóa luận tốt nghiệp / Voòng Thị Hương
Trường Đại học Hạ Long, 2019
58tr. ; 30cm
Voòng Thị Hương
Cơ sở lý luận về di tích, khái quát về thành phố Cẩm Phả; Giá trị, Bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Đầu mục:1
2
Bảo tồn và phát huy nghệ thuật diễn xướng dân gian hát nhà tơ, múa cửa đình ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thị Huệ
Trường Đại học Hạ Long, 2019
59tr. ; 30cm
Phạm Thị Huệ
Cơ sở lý luận, tổng quan về nghệ thuật hát nhà tơ, hát múa cửa đình; Đặc điểm, thực trạng và giải pháp Bảo tồn và phát huy nghệ thuật diễn xướng dân gian hát nhà tơ, múa cửa đình ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Đầu mục:1
3
Bảo tồn và phát huy nghề truyền thống gốm sứ Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thúy Hằng
Trường Đại học Hạ Long, 2019
55tr. ; 30cm
Phạm Thúy Hằng
Lý luận về làng nghề truyền thống, khái quát làng nghề gốm sứ Đông Triều; Thực trạng và giải pháp Bảo tồn và phát huy nghề truyền thống gốm sứ Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Đầu mục:1
4
5
Nghiên cứu sự biến tướng của nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ hiện nay : Khóa luận tốt nghiệp / Đỗ Văn Đạt
Quảng Ninh, 2021
78 tr. ; 29 cm
Đỗ Văn Đạt
Trình bày cơ sở lý luận về sự biến tướng của nghi lễ hầu đồng, khái quát về tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt; thực trạng và những giải pháp hạn chế sự biến tướng của nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ
Đầu mục:1