Dòng Nội dung
1
Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử-văn hoá của đình Lộ Phong, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh : Khóa luận tốt nghiệp / Vũ Thị Ngọc Anh
Trường Đại học Hạ Long, 2019
90tr. ; 30cm
Vũ Thị Ngọc Anh
Lý luần về công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa; Thực trạng và giải pháp Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử-văn hoá của đình Lộ Phong, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Đầu mục:1
2
3
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện của Công ty cổ phần truyền thông, sự kiện và giải trí Sunshine : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thị Thu Trang
Quảng Ninh, 2020
63tr. ; A4
Phạm Thị Thu Trang
Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện. Thực trạng chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện của Công ty cổ phần truyền thông, sự kiện và giải trí Sunshine. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện của Công ty cổ phần truyền thông, sự kiện và giải trí Sunshine.
Đầu mục:2
4
5
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh : Khóa luận tốt nghiệp / Đoàn Thị Huyền Trang
Quảng Ninh, 2021
59tr. ; 29 cm
Đoàn Thị Huyền Trang
Trình bày cơ sở lý luận trong lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa đối với nghệ nhân; Thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Đầu mục:1