Dòng Nội dung
1
Những người tự đục đá kê cao quê hương: Tiểu luận, phê bình Thơ
H. : Văn học, 2018
295tr. ; 21cm
Lê Thị Bích Hồng
Gồm các bài tiểu luận, phê bình nghiên cứu về các nhà văn, nhà thơ dân tộc thiểu số như: Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn, Mai Liễu, Pờ Sảo Mìn...
Đầu mục:1
2
Y Phương sáng tạo văn chương từ nguồn cội : Nghiên cứu, phê bình / Nguyễn Huy Bỉnh, Lê Thị Bích Hồng, Đỗ Thị Thu Huyền
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
707tr. ; 21cm
Nguyễn Huy Bỉnh
Phác hoạ về con người, sự nghiệp văn chương và những đóng góp của Y Phương trong tiến trình phát triển văn học hiện đại các dân tộc thiểu số Việt Nam. Giới thiệu những biểu tượng cơ bản, nổi bật nhất trong sáng tác và thế giới nghệ thuật trong các tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Y Phương
Đầu mục:2