Dòng Nội dung
1
Tài liệu hướng dẫn về các mẫu diễn đạt thông dụng song ngữ tiếng Việt - Ngôn ngữ kí hiệu sử dụng ở trường trung học / Đỗ Long Giang, Lê Thị Tố Uyên
H. : Giáo dục, 2020
160tr. ; 27cm
Đỗ Long Giang
Lê Thị Tố Uyên
Trình bày một số vấn đề chung về song ngữ Tiếng Việt - Ngôn ngữ ký hiệu trong giáo dục học sinh khiếm thính. Giới thiệu 200 mẫu diễn đạt thông dụng song ngữ Tiếng Việt - Ngôn ngữ ký hiệu về năm chủ đề: sinh hoạt, bạn bè, nhà trường, quan điểm và sở thích cá nhân, quan điểm về xã hội
Đầu mục:5