Dòng Nội dung
1
Tài liệu hướng dẫn học tập môn Ngữ văn cho học sinh khiếm thính ở trường trung học cơ sở / Lê Thị Tố Uyên, Bùi Thế Hợp
H. : Giáo dục, 2020
184tr. ; 27cm
Lê Thị Tố Uyên
Trình bày mục tiêu, đặc thù, đặc điểm học tập môn Ngữ văn ở trường trung học cơ sở cho học sinh khiếm thính; khái niệm khiếm thính; hệ thống khái niệm cốt lõi, thông dụng và các mẫu câu bằng ngôn ngữ ký hiệu; một số phương pháp và kỹ năng học tập môn Ngữ văn đặc thù cho học sinh khiếm thính; cách thức điều chỉnh và dạy học hiệu quả môn Ngữ văn cho học sinh khiếm thính; các nguồn lực hỗ trợ việc dạy và học môn Ngữ văn cho học sinh khiếm thính ở trường trung học cơ sở
Đầu mục:5
2
Tài liệu hướng dẫn học tập môn Ngữ văn cho học sinh khiếm thính ở trường trung học phổ thông và trung tâm / Lê Thị Tố Uyên, Bùi Thế Hợp
H. : Giáo dục, 2020
152tr. ; 27cm
Lê Thị Tố Uyên
Trình bày đặc điểm và những khó khăn trong học tập môn Ngữ văn của học sinh khiếm thính; mục tiêu và đặc thù môn ngữ văn cấp THPT đối với học sinh khiếm thính; hệ thống các khái niệm cốt lõi, thông dụng và các mẫu câu; một số phương pháp, kĩ thuật dạy học môn ngữ văn cho học sinh khiếm thính
Đầu mục:5
3
Tài liệu hướng dẫn về các mẫu diễn đạt thông dụng song ngữ tiếng Việt - Ngôn ngữ kí hiệu sử dụng ở trường trung học / Đỗ Long Giang, Lê Thị Tố Uyên
H. : Giáo dục, 2020
160tr. ; 27cm
Đỗ Long Giang
Lê Thị Tố Uyên
Trình bày một số vấn đề chung về song ngữ Tiếng Việt - Ngôn ngữ ký hiệu trong giáo dục học sinh khiếm thính. Giới thiệu 200 mẫu diễn đạt thông dụng song ngữ Tiếng Việt - Ngôn ngữ ký hiệu về năm chủ đề: sinh hoạt, bạn bè, nhà trường, quan điểm và sở thích cá nhân, quan điểm về xã hội
Đầu mục:5