Dòng Nội dung
1
Đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng tích cực hoá hoạt động người học các môn: Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất, thể dục, điền kinh, bơi lội và đá cầu : Sách trợ giúp giảng viên CĐSP - trao đổi kinh nghiệm / Nguyễn Viết Minh (ch.b.), Lê Quang Sơn, Nguyễn Đình Cường..
H. : Đại học Sư phạm, 2007
382tr. : Hình vẽ, bảng ; 24cm
Nguyễn Viết Minh
Giới thiệu về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động người học môn lí luận và phương pháp giáo dục thể chất, thể dục, điền kinh, bơi lội và đá cầu
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình bóng chuyền : Dùng cho các trường Cao đẳng Sư phạm / B.s.: Nguyễn Viết Minh (ch.b.), Hồ Đắc Sơn
H. : Đại học Sư phạm, 2003
191tr. ; 24cm
Nguyễn Viết Minh
Trình bày lịch sử phát triển, ảnh hưởng, tác dụng của tập luyện bóng chuyền đối với cơ thể và phương pháp giảng dạy kĩ thuật bóng chuyền. Giới thiệu kĩ thuật, chiến thuật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình bóng chuyền : Dùng cho các trường Cao đẳng Sư phạm / B.s.: Nguyễn Viết Minh (ch.b.), Hồ Đắc Sơn
H. : Đại học Sư phạm, 2004
196tr. ; 24cm
Nguyễn Viết Minh
Trình bày lịch sử phát triển, ảnh hưởng, tác dụng của tập luyện bóng chuyền đối với cơ thể và phương pháp giảng dạy kĩ thuật bóng chuyền. Giới thiệu kĩ thuật, chiến thuật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền
Đầu mục:48 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Phương pháp dạy học thể dục và trò chơi vận động cho học sinh tiểu học : Tài liệu đào tạo Giáo viên Tiểu học trình độ cao đẳng và đại học Sư phạm / Nguyễn Viết Minh (ch.b.), Đậu Bình Hương
Hà Nội : Nxb.Giáo dục : Đại học sư phạm, 2007
321tr. ; 29cm
Nguyễn Viết Minh
Hướng dẫn phương pháp dạy học thể dục và trò chơi vận động cho học sinh tiểu học. Đặc điểm phát triển thể chất của học sinh tiểu học
Đầu mục:124 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành học giáo dục thể chất : Sách trợ giúp giảng viên cao đẳng Sư phạm / Nguyễn Viết Minh (ch.b.), Nguyễn Lương Lợi, Nguyễn Thế Cường, Doãn Hữu Việt, Phan Thị Hiệp, Lê Quang Sơn, Nguyễn Đình Cường, Ngô Minh Viên, Trần Quan Dần, Trịnh Thị Bản, Cao Thị Hiên
Hà Nội : Nxb.Đại học sư phạm, 2007
292tr. ; 24cm
Nguyễn Viết Minh
Giới thiệu chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục thể chất. Kế hoạch đào tạo từng môn học hoặc học phần. Một số phương án thực hiện phương pháp đào tạo
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)