Dòng Nội dung
1
Dân ca Mường : Phần Tiếng Việt / Bùi Thiện
Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 2010
991tr. ; 21cm
Bùi Thiện
Tài liệu sơ lược về vùng đất và loại dân ca Mường, nghệ thuật cấu trúc dân ca Mường. Nguồn gốc nội dung và hình thức dân ca mường.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Dân ca Mường : Thơ ca dân gian, Quyển 1 / Bùi Thiện ( Sưu tầm, dịch, giới thiệu)
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
483tr. ; 21cm
Bùi Thiện
Tuyển chọn, chú giải và giới thiệu lời ca các bài hát dân gian của người Mường ở tỉnh Hoà Bình, bao gồm các làn điệu cơ bản và nổi bật như sắc bùa, thường rang, bộ mẹng, hát đúm
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đẻ đất đẻ nước : Thơ dân gian dân tộc Mường / Bùi Thiện, Quách Giao, Thương Diễm s.t và dịch ; Bùi Văn Kín đề tựa
Hà Nội : Nxb.Văn học, 1976
306tr. ; 19cm
Bùi Thiện
Đẻ đất đẻ nước là tài liệu truyền khẩu trong dân gian Mường thường do các ông mo lưu truyền, sử dụng trong các nghi lễ khi cúng người chết...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Tế trời, đất, tiên, tổ, mại nhà xe dân tộc Mường / Bùi Thiện
Hà Nội : Văn Hóa Dân Tộc, 2010
876tr ; 21cm
Bùi Thiện
Đây là một lễ để kết thúc một đám hiếu lớn và cũng còn là một trong bộ phận Phong tục - Đạo lý mường về cõi sống - cõi chết. Do vậy, nhũng quan niệm lớn, nhiều sự tích lịch sử, nhiều truyện thơ từ xa xuwalaij đây dược tập hợp trong buổi lễ Mo - Mại và tế trời.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Thường rang, bộ mẹng Mai Văn Trí; Bùi Thiện S.t., biên dịch, chỉnh lí:
H. : Hội Nhà văn, 2018
617tr., ; ảnh 21cm
Bùi Thiện
Tập hợp các bài hát thường rang, bộ mẹng - hai loại hình dân ca truyền thống của người Mường ở tỉnh Hoà Bình
Đầu mục:1