Sách giáo trình/Giáo trình chính (Tất cả)
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Lưu Xuân Mới [23-03-2022] Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)

Khoa học và nghiên cứu khoa học. Đề tài nghiên cứu khoa học. Phương pháp nghiên cứu khoa học. Trình tự nghiên cứu khoa học. Viết công trình nghiên cứu khoa học.

Intercultural competence: Interpersonal communication across cultures. / Lustig, M.W., Koester, J. [21-03-2022] Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Hospitality Management: a practical introduction / Deserve Kokt [21-03-2022] Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)