Sách tham khảo (Tất cả)
Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1930 - 2000) / Lê Bằng, Đỗ Xuân Huy, Bùi Văn Miển [14-03-2023] Đầu mục:60

Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự (1930-1944); cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Đảng lãnh đạo công cuộc củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh, tiến hành cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-4.1975), tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia (5.1975-1989); Đảng lạnh đạo công cuộc củng cố hoà bình, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời bình (1990-2000)

Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945 - 2000) / B.s.: Lê Hai, Phạm Quang Cận, Trần Quang Khánh... [14-03-2023] Đầu mục:60

Giới thiệu sự lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và củng cố quốc phòng (1945-2000), 7 bài học chủ yếu trong quá trình Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945-2000)

Hiện đại hóa giáo dục / Vương Bân Thái [28-02-2023] Đầu mục:2

Khái quát ý nghĩa của việc hiện đại hóa giáo dục, mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của Giang Tô; Hiện đại hóa giáo dục và xây dựng, công bằng, đầu tư giáo dục