Khóa luận (Tất cả)
Tìm hiểu giá trị văn hóa lịch sử của lễ hội Đình Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh : Khóa luận tốt nghiệp / Đinh Thị Tuyết Mai [24-11-2022] Đầu mục:1

Cơ sở lý luận về lễ hội và giới thiệu khái quát về huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Diễn trình lễ hội Đình Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Giá trị văn hóa lịch sử của lễ hội Đình Đầm Hà và 1 số giải pháp bảo tồn và phát huy lễ hội Đình Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Tìm hiểu công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh/ : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thị Thùy ... [24-11-2022]

Cơ sở lý luận và thực tiễn về khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. 1 số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

Giải pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vịnh Than : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Văn Tiến Mạnh [12-10-2022] Đầu mục:1

Cơ sở lý luận về hướng dẫn viên du lịch và chất lượng hướng dẫn viên du lịch. Thực trạng chất lượng hướng dẫn viên du lịch của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vịnh Than. 1 số giải pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vịnh Than

Nghiên cứu phát triển loại hình glamping tại thành phố Hạ Long : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Hoàng Anh [12-10-2022] Đầu mục:1

Cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề nghiên cứu loại hình glamping. Thực trạng phát triển loại hình glamping tại thành phố Hạ Long. 1 số giải pháp phát triển loại hình glamping tại thành phố Hạ Long

Giải pháp phát triển đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm : Khóa luận tốt nghiệp / Bùi Đức Độ [12-10-2022] Đầu mục:1

Cơ sở lý luận và thực tiễn về hướng dẫn viên du lịch tại điểm và phát triển đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Thực trạng phát triển đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm của Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm. 1 số giải pháp phát triển đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm cho Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm.

Một số giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đêm tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025 : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Đức Hải [12-10-2022] Đầu mục:1

Cơ sở lý luận và thực tiễn về sản phẩm du lịch đêm. Thực trạng phát triển sản phẩm du lịch đêm tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 1 số giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đêm tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh