Kết quả NCKH/Tài liệu lưu hành nội bộ (Tất cả)
Hình thái, phân loại giáp xác và nhuyễn thể : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Đại học Nuôi trồng thủy sản / Lê Thị Như Phương chủ biên [06-01-2023] Đầu mục:1

Lịch sử nghiên cứu về giáp xác và nhuyễn thể. Đặc điểm sinh học của giáp xác. Phân loại giáp xác,...

Vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Đại học Nuôi trồng thủy sản / Đặng Toàn Vinh chủ biên [05-01-2023] Đầu mục:1

Đặc điểm sinh học cơ bản của vi sinh vật, vai trò của vi sinh vật trong hệ sinh thái nuôi trồng thủy sản, ứng dụng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản.

Miễn dịch học động vật thủy sản : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Đại học Nuôi trồng thủy sản / Vũ Thị Thanh Hương chủ biên [05-01-2023] Đầu mục:1

Các khái niệm cơ bản của miễn dịch học và đáp ứng miễn dịch, các hàng rào bảo vệ của miễn dịch tự nhiên, ...

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Đại học Nuôi trồng thủy sản / Nguyễn Hữu Tích chủ biên [05-01-2023] Đầu mục:1

Tổng quan về tình hình nuôi cá biển, sinh học và kỹ thuật sản xuất giống cá vược, sinh học và kỹ thuật sản xuất giống cá song, sinh học và kỹ thuật sản xuất giống cá giò, sinh học và kỹ thuật sản xuất giống cá măng.