Kết quả NCKH (Tất cả)
Pháp luật đại cương : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Đại học và Cao đẳng Sư phạm / Bùi Văn Lợi, Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Dương Thị Hồng Nhung [05-08-2022] Đầu mục:1

Giáo trình gồm 9 chương. Nội dung các chương liên quan tới những kiến thức chung về nhà nước và pháp luật, về các ngành luật cơ bản như: Luật nhà nước, Hành chính, Hình sự, Dân sự, Lao động, Hôn nhân và gia đình, Phòng chống tham nhũng.

Pháp luật đại cương : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Đại học, Cao đẳng Sư phạm / Bùi Văn Lợi, Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Dương Thị Hồng Nhung [04-08-2022] Đầu mục:1

Giáo trình gồm 9 chương. Nội dung các chương liên quan tới những kiến thức chung về nhà nước và pháp luật, về các ngành luật cơ bản như: Luật nhà nước, Hành chính, Hình sự, Dân sự, Lao động, Hôn nhân và gia đình, Phòng chống tham nhũng.