Sách giáo trình
324.2597 Đ313GI
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam :
DDC 324.2597
Tác giả CN Nguyễn Viết Thông
Nhan đề Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Viết Thông, Đinh Xuân Lý, Ngô Đăng Tri,...
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014
Mô tả vật lý 259tr. ; 21cm
Tóm tắt Nghiên cứu đường lối, đối tượng, nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Việt Nam theo các thời kỳ 1930 - 1945, 1945 - 1975 thời kì đổi mới đất nước; đường lối công nghiệp hoá, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội và đường lối đối ngoại
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Cách mạng
Từ khóa tự do Đường lối
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hảo
Tác giả(bs) CN Đinh Xuân Lý
Tác giả(bs) CN Ngô Đăng Tri
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(3): 2115364-6
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(10): 2500636-45
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(37): 1154297-323, 1154453-62
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112753
00211
004F60220C0-551E-4D3B-80BD-EC76357E9FAE
005201502041431
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c22000
039|a20150204143039|bphamhuong|y20150130104030|zphamhuong
082 |a324.2597|bĐ313GI
100 |aNguyễn Viết Thông
245 |aGiáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : |b Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cNguyễn Viết Thông, Đinh Xuân Lý, Ngô Đăng Tri,...
250 |aTái bản
260 |aH. : |bChính trị quốc gia - Sự thật, |c2014
300 |a259tr. ; |c21cm
520 |aNghiên cứu đường lối, đối tượng, nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Việt Nam theo các thời kỳ 1930 - 1945, 1945 - 1975 thời kì đổi mới đất nước; đường lối công nghiệp hoá, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội và đường lối đối ngoại
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aCách mạng
653 |aĐường lối
700|aNguyễn Văn Hảo
700|aĐinh Xuân Lý
700|aNgô Đăng Tri
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(3): 2115364-6
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(10): 2500636-45
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(37): 1154297-323, 1154453-62
890|a50|b78|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1154453 Kho mượn sô 1 tầng 1 324.2597 Đ313GI Sách giáo trình 41
2 1154454 Kho mượn sô 1 tầng 1 324.2597 Đ313GI Sách giáo trình 42 Hạn trả:31-01-2019
3 1154455 Kho mượn sô 1 tầng 1 324.2597 Đ313GI Sách giáo trình 43 Hạn trả:31-01-2019
4 1154456 Kho mượn sô 1 tầng 1 324.2597 Đ313GI Sách giáo trình 44
5 1154457 Kho mượn sô 1 tầng 1 324.2597 Đ313GI Sách giáo trình 45
6 1154458 Kho mượn sô 1 tầng 1 324.2597 Đ313GI Sách giáo trình 46
7 1154459 Kho mượn sô 1 tầng 1 324.2597 Đ313GI Sách giáo trình 47
8 1154460 Kho mượn sô 1 tầng 1 324.2597 Đ313GI Sách giáo trình 48
9 1154461 Kho mượn sô 1 tầng 1 324.2597 Đ313GI Sách giáo trình 49
10 1154462 Kho mượn sô 1 tầng 1 324.2597 Đ313GI Sách giáo trình 50
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào