Thông tin tài liệu
  • Kết quả NCKH
  • Ký hiệu PL/XG: 372
    Nhan đề: Tài liệu dạy học học phần “Lý luận nghiệp vụ sư phạm” hệ đào tạo Cao đẳng sư phạm Tiểu học, trường Đại học Hạ Long :
DDC 372
Tác giả CN Nguyễn Thị Điệp
Nhan đề Tài liệu dạy học học phần “Lý luận nghiệp vụ sư phạm” hệ đào tạo Cao đẳng sư phạm Tiểu học, trường Đại học Hạ Long : . / Nguyễn Thị Điệp
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2019
Mô tả vật lý 153tr. ; A4
Phụ chú Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở
Từ khóa tự do Biên soạn tài liệu
Từ khóa tự do Lý luận nghiệp vụ
Từ khóa tự do Nghiệp vụ sư phạm
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Hạ Long
Địa chỉ HALOUKho đọc số 2 tầng 2(1): 2201118
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/sach tieng nhat/nckh bia.jpg
00000000nam#a2200000ui#4500
00117056
00213
0042E3F0C6A-33DB-4970-9365-440F0D453D54
005202003041423
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200304142428|ztrannhien
082 |a372
100 |aNguyễn Thị Điệp
245 |aTài liệu dạy học học phần “Lý luận nghiệp vụ sư phạm” hệ đào tạo Cao đẳng sư phạm Tiểu học, trường Đại học Hạ Long : |b. / |cNguyễn Thị Điệp
260 |aQuảng Ninh, |c2019
300 |a153tr. ; |cA4
500|aNhiệm vụ khoa học cấp cơ sở
653 |aBiên soạn tài liệu
653 |aLý luận nghiệp vụ
653 |aNghiệp vụ sư phạm
690 |aGiáo dục tiểu học
710 |aTrường Đại học Hạ Long|bKhoa Khoa học Cơ bản
852|aHALOU|bKho đọc số 2 tầng 2|j(1): 2201118
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/sach tieng nhat/nckh bia.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2201118 Kho đọc số 2 tầng 2 372 Kết quả NCKH 1