Thông tin tài liệu
  • Kết quả NCKH
  • Ký hiệu PL/XG: 372
    Nhan đề: Biên soạn tài liệu dạy học học phần “Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành Giáo dục - Đào tạo” hệ đào tạo Cao đẳng sư phạm Tiểu học, trường Đại học Hạ Long. :
DDC 372
Tác giả CN Trần Thị Kim Loan
Nhan đề Biên soạn tài liệu dạy học học phần “Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành Giáo dục - Đào tạo” hệ đào tạo Cao đẳng sư phạm Tiểu học, trường Đại học Hạ Long. : Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Khoa,năm 2019 / Trần Thị Kim Loan
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2019
Mô tả vật lý 22tr. ; A4
Phụ chú Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở
Từ khóa tự do Biên soạn tài liệu
Từ khóa tự do Quản lí hành chính nhà nước
Từ khóa tự do Quản lí ngành Giáo dục - Đào tạo
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Hạ Long
Địa chỉ HALOUKho đọc số 2 tầng 2(1): 2201120
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/sach tieng nhat/nckh bia.jpg
00000000nam#a2200000ui#4500
00117058
00213
004486E38E1-DD51-45E9-A835-4335793E5250
005202003041434
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200304143600|ztrannhien
082 |a372
100 |aTrần Thị Kim Loan
245 |aBiên soạn tài liệu dạy học học phần “Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành Giáo dục - Đào tạo” hệ đào tạo Cao đẳng sư phạm Tiểu học, trường Đại học Hạ Long. : |bBáo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp Khoa,năm 2019 / |cTrần Thị Kim Loan
260 |aQuảng Ninh, |c2019
300 |a22tr. ; |cA4
500|aNhiệm vụ khoa học cấp cơ sở
653 |aBiên soạn tài liệu
653 |aQuản lí hành chính nhà nước
653 |aQuản lí ngành Giáo dục - Đào tạo
690 |aGiáo dục tiểu học
710 |aTrường Đại học Hạ Long|bKhoa Khoa học Cơ bản
852|aHALOU|bKho đọc số 2 tầng 2|j(1): 2201120
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/sach tieng nhat/nckh bia.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2201120 Kho đọc số 2 tầng 2 372 Kết quả NCKH 1