Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 K310S
    Nhan đề: Sử thi Ê Đê - Nghệ thuật diễn xướng và sự trao truyền :
DDC 398
Tác giả CN Kiều Trung Sơn
Nhan đề Sử thi Ê Đê - Nghệ thuật diễn xướng và sự trao truyền : Sách chuyên khảo / Kiều Trung Sơn (ch.b.), Lê Văn Kỳ, Vũ Quang Dũng...
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá dân tộc, 2020
Mô tả vật lý 451tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu một số vấn đề lý luận và tổng quan tư liệu và hướng tiếp cận sử thi Tây Nguyên; nghệ thuật ngôn từ trong diễn xướng sử thi Ê Đê; công thức nhạc điệu trong diễn xướng sử thi Ê Đê; nghệ nhân và vấn đề trao truyền sử thi Ê Đê
Từ khóa tự do Sử thi Ê đê
Từ khóa tự do Diễn xướng
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian
Từ khóa tự do Sách chuyên khảo
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Lê Văn Kỳ
Tác giả(bs) CN Vũ Quang Dũng
Tác giả(bs) CN H'Lang Niê
Tác giả(bs) CN Y Kô Niê
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(2): 1162882-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00121673
00212
0042AE68DB5-EDD5-4FC7-B523-FE46C37BD528
005202208091629
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047028320
039|y20220809162925|zphamhuong
082 |a398|bK310S
100 |aKiều Trung Sơn
245 |aSử thi Ê Đê - Nghệ thuật diễn xướng và sự trao truyền : |bSách chuyên khảo / |cKiều Trung Sơn (ch.b.), Lê Văn Kỳ, Vũ Quang Dũng...
260 |aH. : |bVăn hoá dân tộc, |c2020
300 |a451tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu một số vấn đề lý luận và tổng quan tư liệu và hướng tiếp cận sử thi Tây Nguyên; nghệ thuật ngôn từ trong diễn xướng sử thi Ê Đê; công thức nhạc điệu trong diễn xướng sử thi Ê Đê; nghệ nhân và vấn đề trao truyền sử thi Ê Đê
653 |aSử thi Ê đê
653 |aDiễn xướng
653 |aVăn hoá dân gian
653|aSách chuyên khảo
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aTiếng Việt và văn hóa Việt Nam
700 |aLê Văn Kỳ
700|aVũ Quang Dũng
700|aH'Lang Niê
700|aY Kô Niê
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(2): 1162882-3
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/S%E1%BB%AD%20thi%20%C3%8A%20%C4%91%C3%AA%20...%20trao%20truy%E1%BB%81n.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162882 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 K310S Sách tham khảo 1
2 1162883 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 K310S Sách tham khảo 2