Thông tin tài liệu
  • Kết quả NCKH
  • Ký hiệu PL/XG: 796
    Nhan đề: Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả học bơi ếch cho sinh viên Trường Đại học Hạ Long. :
DDC 796
Tác giả CN Hoàng Thị Thanh Hà
Nhan đề Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả học bơi ếch cho sinh viên Trường Đại học Hạ Long. : Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2021 / Hoàng Thị Thanh Hà
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2021
Mô tả vật lý 44tr.
Từ khóa tự do Bơi ếch
Từ khóa tự do Học bơi
Từ khóa tự do Bài tập
Địa chỉ HALOUKho đọc số 2 tầng 2(1): 2201225
00000000nam#a2200000ui#4500
00121625
00213
004FF1DFBE7-3599-45DA-9073-40F813256959
005202204081052
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220408105231|ztrannhien
082 |a796
100 |aHoàng Thị Thanh Hà
245 |aLựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả học bơi ếch cho sinh viên Trường Đại học Hạ Long. : |bBáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2021 / |cHoàng Thị Thanh Hà
260 |aQuảng Ninh, |c2021
300|a44tr.
653 |aBơi ếch
653 |aHọc bơi
653 |aBài tập
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691 |aThể dục, thể thao
852|aHALOU|bKho đọc số 2 tầng 2|j(1): 2201225
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2201225 Kho đọc số 2 tầng 2 796 Kết quả NCKH 1