Ngày đăng bài: 04/11/2022 11:06
Lượt xem: 3750
PHÁT TRIỂN ĐẶC THÙ DU LỊCH ĐẶC THÙ VÙNG NÚI PHÍA BẮC

                                                                            

Tác giả: ThS Nguyễn Lan Phương

NXB: Thể thao và Du lịch

Năm xb: 2019

Số trang:227tr

Để thúc đẩy  sự phát triển của loại hình du lịch cộng đồng các địa phương vùng núi phía bắc cần có suwk thay đổ mang đén màu sắc mới cho địa phương. Nhà nước cần xây dựng cơ chế chính sách cụ thể về chiến lược , quy hoạch du lịch cộng đồng, hỗ trọ xây dựng cơ sở hạ tầng. Cần có giải pháp đào tạo nguồn nhân lực để phát triển du lịch cộng đồng mạnh hơn...đó cũng là nội dung cuốn sách “Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng núi phía bắc”

Nội dung sách gồm 3 chương

Chương 1:  cơ sở lý luận phát triển du lịch vùng núi phía bắc

Chương 2: Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng núi phía bắc

Chương 3: Định hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng núi phía bắc

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long trân trọng giới thiệu!