Patron-Login Account Registration 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
  • Bạn đã là độc giả của Thư viện: đã đăng ký làm thẻ
  • Tài khoản truy cập web có mã truy cập bắt buộc là mã thẻ đã đăng ký với Thư viện
  • Bạn chỉ có thể truy cập tài liệu số sau khi đã đăng ký và tài khoản được kích hoạt
  • Sau khi đăng ký bạn có thể tham gia diễn đàn của thư viện và phải tuân thủ các qui tắc sau:
    • Không được gửi những bài viết có nội dung không cho phép theo qui định của pháp luật.
    • Không gửi các bài viết công kích, thóa mạ lẫn nhau
    • Không gửi bài hoặc hình ảnh có nội dung thô tục, khiêu dâm.