Tất cả (Tất cả)
Từ điển Khmer - Việt / Trường Đại học Trà Vinh [14-06-2022] Đầu mục:1

Trên cơ sở thu thập, đối dịch những từ ngữ cơ bản, các thành ngữ, tục ngữ, các thuật ngữ khoa học

Từ điển Việt - Khmer / Trường Đại học Trà Vinh [14-06-2022] Đầu mục:1

Trên cơ sở thu thập, đối dịch những từ ngữ cơ bản, các thành ngữ, tục ngữ, các thuật ngữ khoa học

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia / Ban Tổ chức Trung ươngT.2 : [14-06-2022] Đầu mục:1

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế tại các địa phương và kinh nghiệm quốc tế

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia / Ban Tổ chức Trung ươngT.1 : [14-06-2022] Đầu mục:1

Những vấn đề chung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế tại các Ban, Bộ, Ngành, Cơ quan Trung ương.

Những giá trị tiêu biểu của truyện thơ Tày Lương Nhân, Tam Mậu Ngọ / Hà Thị Bình sưu tầm, biên soạn, giới thiệu [03-06-2022] Đầu mục:1

Giới thiệu tóm tắt và văn bản truyện Lương Nhân và Tam Mậu Ngọc, giá trị tác phẩm về nội dung, nghệ thuật của hai truyện thơ và yếu tố văn hoá

Luyện dịch cơ bản tiếng Trung: Quyển 1 / Phạm Thị Linh chủ biên, Đỗ Thị Thạnh [30-05-2022] Đầu mục:1

Phần 1. Điểm ngữ pháp. Phần 2. Dịch từ, cụm từ. Dịch câu. Dịch đoạn văn ngắn.