Tất cả (Tất cả)
Bố cục 2 : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Hội họa / Lê Minh Đức [19-01-2022] Đầu mục:1

Tranh đề tài công nghiệp. Tranh đề tài ngư nghiệp. Tranh đề tài lao động sản xuất. Tranh đề tài lễ hội.

Trang trí cơ bản 1 : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Hội họa / Trần Văn Chung [19-01-2022] Đầu mục:1

Những vấn đề chung về môn trang trí. Màu sắc. Các nguyên tắc của bố cục trang trí. Trang trí hình vuông. Trang trí hình tròn.

Luật xa gần : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Hội họa / Phạm Quang Huy chủ biên [19-01-2022] Đầu mục:1

Đặc điểm tâm sinh lý thị giác. Mặt tranh. Đường chân trời. Điểm tụ. Điểm chính. Điểm cự ly và điểm đo. Phối cảnh căn phòng. Vẽ phối cảnh. Điểm tụ trên và dưới tầm mắt. Vẽ phối cảnh hình tròn. Vẽ người xa và gần trong phối cảnh.

Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / Nguyễn Thị Thùy Dương [17-01-2022] Đầu mục:1

Những vấn đề chung về tín ngưỡng và tôn giáo. 1 số tín ngưỡng ở Việt Nam. 1 số tôn giáo ở Việt Nam.

Sân khấu học đại cương : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / Lưu Thị Thanh Hòa [17-01-2022] Đầu mục:1

Khái quát về nghệ thuật sân khấu. Không gian và thời gian sân khấu. Hành động kịch - hành động sân khấu. Xung đột kịch - xung đột sân khấu. Thể tài sân khấu. Hình tượng nghệ thuật sân khấu. Sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam.

Văn hóa học đại cương : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / Lưu Thị Thanh Hòa [17-01-2022] Đầu mục:1

Tổng quan về văn hóa học. Bản chất và đặc trưng của văn hóa. Cấu trúc và các chức năng cơ bản của văn hóa. Quy luật kế thừa và tiếp xúc - giao lưu của văn hóa. Phát triển văn hóa ở Việt Nam.

Văn hóa dân gian Việt Nam : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / Hạp Thu Hà [17-01-2022] Đầu mục:1

Khái quát văn hóa dân gian Việt Nam. Các thành tố văn hóa dân gian Việt Nam.

Truyền thông đại chúng : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / Hạp Thu Hà [14-01-2022] Đầu mục:1

Những vấn đề chung về truyền thông và truyền thông đại chúng. Các loại hình phương tiện truyền thông đại chúng. Lãnh đạo, quản lí và giao tiếp với các phương tiện truyền thông đại chúng.

Quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / Lê Thanh Hoa chủ biên [14-01-2022] Đầu mục:1

Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật

Dân tộc học đại cương : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa / Cao Thị Thường chủ biên [14-01-2022] Đầu mục:1

Những vấn đề chung. Các chủng tộc trên thế giới. Các ngữ hệ trên thế giới và Việt Nam. Các hình thức cộng đồng tộc người trong lịch sử. Các hình thái tôn giáo sơ khai. Quá trình tộc người và vấn đề dân tộc hiện nay.