Tất cả (Tất cả)
Hồ Chí Minh - Biên niên hoạt động kháng chiến 1946 - 1954 / Đỗ Hoàng Linh b.s [01-12-2023] Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Ghi lại những chặng đường kháng chiến lịch sử, bền bỉ, anh dũng từ năm 1946 đến 1954 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nước sông Trới, Quảng Ninh : Khóa luận tốt nghiệp / Lương Thái Sơn [01-12-2023] Đầu mục:1

Tổng quan các vấn đề nghiên cứu . Nội dung và phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân tích và đánh giá chất lượng nước mặt sông Trới

Chuyển pha kim loại - điện môi trong một số hệ tương quan mạnh trên mạng quang học : Luận án tiến sĩ Vật lí. Chuyên nghành Vật lí lí thuyết và vật lí toán / Trần Thị Thu Trang [30-11-2023] Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Tổng quan về chuyển pha kim loại - điện môi Mott. Điiện môi trong mô hình Hubbard với một thông số bổ sung. Điiện môi trong mô hình Hubbard bất đối xứng với tương tác phụ thuộc vào nút.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động kinh doanh tại FLC Grand Hotel Hạ Long : Khóa luận tốt nghiệp / Đỗ Thị Thùy Linh [29-11-2023] Đầu mục:1

Cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức bộ máy trong khách sạn; Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy của khách sạn FLC Grand Hạ Long

Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch MICE tại Hạ Long thành phẩm mũi nhọn của du lịch Quảng Ninh : Khóa luận tốt nghiệp / Vũ Minh Huyền [29-11-2023] Đầu mục:1

Lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch Mice; Thực trạng và một số giải pháp phát triển du lịch MICE tại Hạ Long thành phẩm mũi nhọn của du lịch Quảng Ninh