Ngày đăng bài: 17/07/2013 10:39
Lượt xem: 54864
Cơ cấu tổ chức

 

Ths. Lê Mạnh Hà – Phó Giám đốc phụ trách  

    - Chuyên ngành đào tạo: Thạc sỹ CNTT.
    - Nhiệm vụ: Quản lí, điều hành chung
    - Trực tiếp thực hiện các công tác: Quản trị mạng máy tính 
    - ĐT: 0912.380.050
    - Email:lemanhha@daihochalong.edu.vn

2

Trần Thị Hồng Nhiên
    - Chuyên ngành đào tạo: Đại học Thư viện.
    - Nhiệm vụ: Phụ trách mượn
    - ĐT: 0936.173.858
    - Email:tranthihongnhien@daihochalong.edu.vn

3

Phạm Thị Thu Hương
    - Chuyên ngành đào tạo: Đại học  Thư viện.
    - Nhiệm vụ: phụ trách đọc và phòng Internet.
    - ĐT: 09126.695.660
    - Email: phamthithuhuong@daihochalong.edu.vn

4

Phạm Thị Hằng

    - Chuyên ngành đào tạo: Đại học Văn Hóa
    - Nhiệm vụ: Quản lý phòng mượn, đọc tại cơ sở 2.
    - ĐT: 0168.639.7386
    - Email: phamthihang@daihochalong.edu.vn

5

Giáp Lương Thụy

    - Nhiệm vụ: Quản trị mạng và truyền thông
    - ĐT: 0979.996.888
    - Email: Giapluongthuy@daihochalong.edu.vn

 

 
6

Nguyễn Trung Dũng

    - Nhiệm vụ: Công tác tuyên truyền và truyền thông
    - ĐT: 0332.048.396
    - Email: nguyentrungdung@daihochalong.edu.vn