Ngày đăng bài: 05/04/2023 15:43
Lượt xem: 3231
XU HƯỚNG TỰ DO HÓA NGÔN NGỮ THƠ VIỆT NAM THẾ KỶ XX

                                                                               

Tác giả: Nguyễn Thị Phuơng Thùy

Nxb: Quốc gia

Năm xb: 2014

Số trang: 370tr

Với mục tiêu tìm hiểu sự tự do hóa ngôn ngữ thơ, cuốn sách chuyên khảo Xu hướng tự do hóa ngôn ngữ thơ Việt Nam thế kỷ XX của TS. Nguyễn Thị Phương Thùy đã sử dụng những kiến thức về ngôn ngữ học để xem xét, phân tích, đánh giá thơ Việt Nam trong một giai đoạn nổi bật của lịch sử văn học nước nhà - thơ Việt Nam thế kỷ XX. Cuốn chuyên khảo này sẽ góp phần làm căn cứ thực tiễn và lý luận cho việc nghiên cứu cấu trúc của ngôn ngữ thơ nói chung (tổ chức, mô hình, niêm luật, vần, nhịp, thanh điệu) cũng như nghiên cứu cấu trúc ngôn ngữ thơ trong mối tương quan với thi pháp học ngôn ngữ thơ, phân tích diễn ngôn ngôn ngữ thơ, chức năng ngôn ngữ thơ...; từ đó có một cách tiếp cận thơ theo hướng không chỉ đơn thuần cảm xúc mà phải căn cứ trên “nghệ thuật ngôn từ” - những cấu trúc ngôn ngữ mà các nhà thơ đã dày công gọt giũa, cân nhắc để tạo nên.

Sách hiện có tại thư viện đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!