Ngày đăng bài: 07/04/2023 10:53
Lượt xem: 3453
GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN VĂN HÓA

Tác giả: TS Phạm Ngọc Trung( chủ biên)

NXB: Chính trị quốc gia

Năm xb: 2012

Số trang: 283tr

 

Văn hóa là một hiện tượng phức tạp bao gồm rất nhiều nội dung thuoocjcacs lĩnh vực khác nhau, vật thể phu vật thể, sản xuất và sinh hoạt, kỹ thuật và nghệ thuật, xã hội tâm linh

Giao trình Lý luận văn hóa của các tác giả Khoa Văn hóa và phát triển, do TS. Phạm Ngọc Trung chủ biên

Cuốn sách trình bày về một vấn đề khá rộng nội dung gồm 4 chương

Chương 1: Nhập môn

Chương 2: Các thuộc tính cơ bản của vănhoas

Chương 3: một số lĩnh vuecj cơ bản của văn hóa

Chương 4:  Một số vấn đề văn hóa hiện nay

Khái niệm văn hóa trong sách được trình bày theo sơ đồ cấu trúc hệ thống để qua đó có thể nhận thức rõ mới quan hệ biện chứng khách quan giữa thành tố trong cấu trúc văn hóa cũng như những điều kiện tạo thành văn hóa và chức năng của văn hóa.

Sách hiện có tại thư viện đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!