Ngày đăng bài: 19/10/2021 09:31
Lượt xem: 453
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN( tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên tập II)
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, XI của Dảng Cộng sản Việt Nam và Quyết định số 534/QĐ-BTTTT ngày 14/4/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành chương trình khung bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên; nhằm tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản theo chức danh......

                                                               

                                                                                                                             

Tác giả: Tập thể tác giả 

Số trang: 440

Xuất bản: 2011

NXB: Thông tin và Truyền thông

Bộ tài liệu bao gồm 20 chuyên đề, được kết cấu thành 02 tập, trong đó:

Một Số Nội Dung Cơ Bản Về Nghiệp Vụ Báo Chí, Xuất Bản (Tập 2) gồm 08 chuyên đề, trình bày về Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo; Cơ sở lý luận báo chí, xuất bản; Các loại hình báo chí; Các loại hình xuất bản; Lịch sử báo chí, xuất bản; Tổ chức và hoạt động của cơ quan báo chí và nhà xuất bản; Ngôn ngữ báo chí, biên tập ngôn ngữ báo chí, xuất bản; Tác phẩm báo chí, xuất bản.

Tài liệu giúp chuẩn hóa, cụ thể hóa những kiến thức, kỹ năng quản lý về báo chí, xuất bản; làm nền tảng cho việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý về báo chí, xuất bản; góp phần xây dựng đội ngũ, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên các báo, đài, nhà xuất bản trên toàn quốc.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!