Ngày đăng bài: 28/02/2024 15:48
Lượt xem: 826
ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH BÌNH ĐẲNG GIỚI DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG

                                                       

Tác giả: TS. Võ Thị Mai

Nxb: Chính trị Quốc Gia

Năm xb: 2013

Số trang: 185 tr

Cuốn sách Đánh giá chính sách bình đẳng giới dựa trên bằng chứng là kết quả nghiên cứu của đề tài “ Đánh giá chính sách bình đẳng giới dựa trên bằng chứng thực địa” – một trong 10 đề tài thuộc dự án UNDP-Bộ Ngoại giao: “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” 2009-2012 (EOWP) được triển khai nghiên cứu năm 2011.

Nội dung cuốn sách nêu rõ cơ sở lý luận và cách tiếp cận nghiên cứu chính sách về bình đẳng giới, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách về bình đẳng giới; đồng thời đưa ra các giải pháp tăng cường chính sách về bình đẳng giới; đồng thời đưa ra các giải pháp tăng cường chính sách về bình đẳng giới để thực hiện bình đẳng giới tốt hơn nữa trong thời kỳ đổi và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!