Ngày đăng bài: 29/07/2022 10:00
Lượt xem: 2941
Triết học văn hóa trong đạo đức Hồ Chí Minh

                                                                                             

Tác giả: Hồ Sĩ Vịnh

NXB: nxb Dân Trí

Số trang:111

Năm xb: 2014

Là cuốn chuyên khảo có đề tài độc đáo, nội hàm rộng, nhìn từ góc độ triết học văn hóa, coi văn hóa với tư cách là cấu trúc đa nghĩa, mục đích, ý nghĩa sứ mệnh của từng hình thái và hiện tượng văn hóa. Nghiên cứu các bài nói, bài viết, thơ, văn chính luận của Bác Hồ, tác giả đã rút ra nhiều bài học về đạo đức và lối sống của Người là gương sáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cuốn sách được viết với văn phong sáng sủa, sức khái quát cao, dễ hiểu đối với người đọc.

Là học trò của C.Mác, Ph. Ăng ghen, V.I.Lênin nên thế giới quan, tư duy triết học của Người là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Người đã bảo vệ và phát triển tư duy triết học trên nền tảng triết học Mác - Lênin. Khác với các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác -Lê nin, Hồ Chí Minh không để lại một tác phẩm triết học như: Hệ tư tưởng Đức, Luận cương Phoiơbắc, Biện chứng của tự nhiên, Bút ký triết học... Bởi vì, Hồ Chí Minh sống và hoạt động cách mạng trong thời đại đã có chủ nghĩa Mác - Lênin soi sáng, dẫn đường và nhiệm vụ của Người là cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc khỏi áp bức, bóc lột, bất công đem lại hoà bình, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Chính nhiệm vụ này đã cuốn hút Người với tất cả tinh thần và sức lực, làm cho Người sống gần gũi với nhân dân, đem tinh tuý, sâu sắc của triết học diễn đạt thành những điều giản dị, cụ thể, rõ ràng và thiết thực để nhân dân dễ hiểu, dễ làm. Rõ ràng, phải có một trình độ triết học sâu sắc, uyên bác, Hồ Chí Minh mới có thể chuyển hoá thành triết học của cuộc sống...

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!