Ngày đăng bài: 03/04/2024 09:43
Lượt xem: 26116
HỆ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ THĂNG LONG HÀ NỘI TRONG LỊCH SỬ GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Tài; PGS.TS. Văn Đức Thanh

Nxb: Quân đội nhân dân

Năm xb: 2010

Số trang:518tr

Sách được biên soạn trên cơ sở lý luận khoa học tổng hợp, đặc biệt là góc nhìn lôgíc – lịch sử để phân tích sự gắn bó hữu cơ giữa lịch sử bảo vệ, giải phóng Thăng Long – Hà Nội với lịch sử hình thành và phát triển quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Việc tiếp cận hệ giá trị Thăng Long – Hà Nội xuất phát điểm từ vị trí chiến lược của Thăng Long – Hà Nội trong lịch sử, cũng như tầm quan trọng của sự nghiệp bảo vệ, giải phóng vùng đất này. Các tác giả phân tích khá toàn diện các yếu tố đồng đại và lịch đại, khái quát hệ giá trị văn hoá quân sự phong phú, đa dạng, có bề dày truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc và phản ánh khá rõ nét đặc trưng của vùng đất, con người Thăng Long – Hà Nội. Đó là những chiến công, sự kiện lịch sử, những nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu cùng sự đóng góp tài năng và tư tưởng quân sự đặc sắc, những bài học kinh nghiệm lịch sử mang tính xuyên suốt…

Sách bao gồm

  • Phần thứ nhất: Sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long – Hà Nội – Giá trị lịch sử và văn hóa

Chương 1: Sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long – Hà Nội dưới góc nhìn văn hóa

Chương 2: Những nét đặc sắc của hệ giá trị văn hóa quân sự Thăng Long – Hà Nội

Chương 3: Kinh nghiệm thời đại và những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ Thủ đô Việt Nam Xã hội chủ nghĩa

  • Phần thứ hai: Những trận đánh tiêu biểu trong lịch sử bảo vệ, giải phóng Thăng Long – Hà Nội

Chương 1: Những trận đánh tiêu biểu trong thời đại phong kiến tự chủ

Chương 2: Những trận đánh tiêu biểu trong kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp

Chương 3: Những trận đánh tiêu biểu trong kỳ kháng chiến chống Mỹ

Chương 4: Tiếp tục tỏa sáng giá trị văn hóa quân sự trong bảo vệ Thủ đô Hà Nội hiện nay

 Sách hiện có tai thư viện Đại học Hạ Long, trân trongj giới thiẹu!