Ngày đăng bài: 02/11/2022 11:16
Lượt xem: 1148
LỄ HỘI VIỆT NAM TRONG SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH


                                                        

Tác giả: TS. Dương Văn Sáu

 Nhà xuất bản: Lao động

Năm xb:  2018

Số trang: 267tr

 Có thể nói, việc khai thác, phát huy giá trị của lễ hội truyền thống trong kinh doanh du lịch là một vấn đề mới, hứa hẹn tiềm năng to lớn, nhưng còn nhiều việc phải làm. Việc tổ chức các lễ hội hiện đại, lễ hội du lịch phục vụ các mục đích chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của các địa phương và đất nước trong giai đoạn hiện nay vừa là cơ hội vừa là thách thức cho mọi người, mọi cấp, mọi tổ chức trong ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đây là một yêu cầu cần thiết và cấp bách trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tiến trình hội nhập sâu rộng của thế giới toàn cầu hiện nay.

Nội dung cuốn giáo trình Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch gồm 3 chương

Chương 1: Tổng quan lễ hội Việt Nam

Chương 2: Lễ hội truyền thống Việt Nam

Chương 3: Lễ hội Việt Nam đương đại

Để hiểu và nắm vững hơn nữa cuốn Giáo trình Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long , trân trọng giới thiệu!