Ngày đăng bài: 21/09/2021 10:00
Lượt xem: 1529
DANH MỤC TÀI LIỆU NGÔN NGỮ HÀN QUỐC THÁNG 8-2021
             
Mã TM. Mã vạch Ký hiệu PL/XG Nhan đề Nhà xuất bản Năm xb Tài liệu in
20691 ĐT21(1):2117052 495,782 골목 인문학 /  임형남, 노은주 인물과사상사,  2019 1
20931 ĐT21(1):2117263 495,782 군함도, 끝나지 않은 전쟁 /  김민철  생각정원 2017 1
20694 ĐT21(1):2117055 495,782 만화 병자호란(상~하) /  한명기 ㈜창비 2019 1
20890 ĐT21(1):2117222 495,782 모모와 토토 /  김슬기 (주)보림출판사 2019 1
20692 ĐT21(1):2117053 495,782 삼국유사 깊이 읽기 /  신종원 주류성출판사 2020 1
20696 ĐT21(1):2117056 495,782 설민석의 조선왕조실록 /  한명기 세계사,  2016 1
20889 ĐT21(1):2117221 495,782 소년이로 /  편혜영 문학과지성사 2019 1
20917 ĐT21(1):2117249 495,782 안중근 안쏠로지 : 다시 안중근을 읽는 시간 /  (사)안중근의사숭모회/기념관 서울셀렉션주식회사 2020 1
20891 ĐT21(1):2117223 495,782 엄마 마중 /  이태준/김동성 보림 2020 1
20816 ĐT21(1):2117159 495,782 완벽하지 않은 것들에 대한 사랑 /  혜민 수오서재 2020 1
20685 ĐT21(1):2117051 495,782 조선 왕실의 밥상 : 발기 속 음식 172 /  정혜경 도서출판 푸른역사,  2019 1
20693 ĐT21(1):2117054 495,782 한국인은 왜 이렇게 먹을까? /  주영하 ㈜휴머니스트출판그룹,  2018 1
20869 ĐT21(1):2117210 495,782 버스킹! /  백민석 ㈜창비 2019 1
20711 ĐT21(1):2117070 495,782 장수탕 선녀님 /  백희나 책읽는곰,  2020 1
20709 ĐT21(1):2117068 495,782 꿈에서 맛 본 똥파리 /  백희나 책읽는곰,  2020 1
20723 ĐT21(1):2117082 495,782 어제 저녁 /  백희나 책읽는곰 2020 1
20722 ĐT21(1):2117081 495,782 알사탕 /  백희나 책읽는곰 2020 1
20842 ĐT21(1):2117185 495,782 삐약이 엄마 /  백희나 책읽는곰 2020 1
20861 ĐT21(1):2117202 495,782 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 1~2 /  백세희 흔,  2019 1
20720 ĐT21(1):2117079 495,782 달 샤베트 /  백희나 책읽는곰 2020 1
20726 ĐT21(1):2117084 495,782 이상한 엄마 /  백희나 책읽는곰 2020 1
20728 ĐT21(1):2117085 495,782 진짜 싸울 수 있는 거북선 /  한호림 디자인하우스 2019 1
20803 ĐT21(1):2117146 495,782 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 1~2 /  백세희 2019 1
20725 ĐT21(1):2117083 495,782 이상한 손님 /  백희나 책읽는곰 2020 1
20765 ĐT21(1):2117119 495,782 정본 방정환 전집(1) /  방정환 ㈜창비,  2019 1
20766 ĐT21(1):2117120 495,782 정본 방정환 전집(2) /  방정환 ㈜창비,  2019 1
20764 ĐT21(1):2117118 495,782 정본 방정환 전집(3) /  방정환 ㈜창비,  2019 1
20767 ĐT21(1):2117121 495,782 정본 방정환 전집(4) /  방정환 ㈜창비,  2019 1
20763 ĐT21(1):2117117 495,782 정본 방정환 전집(5) /  방정환 ㈜창비 2019 1
20762 ĐT21(1):2117116 495,782 소설에 울고 웃다 : 혈의 누에서 태백산맥까지, 베스트셀러로 읽는 시대 /  한국근대문학관 홍시커뮤니케이션 2018 1
20839 ĐT21(1):2117182 495,782 꿈을 그리는 여자들 : 일러스트 위인전 /  봄알람 편집부 봄알람 2019 1
20731 ĐT21(1):2117087 495,782 어린이 마음 시툰 : 갑자기 인기 짱 /  김성희 (주)창비교육 2020 1
20743 ĐT21(1):2117097 495,782 미지의 파랑-소울메이트를 찾아서 /  차율이 고릴라박스 2019 1
20717 ĐT21(1):2117076 495,782 할머니 어디 가요, 앵두 따러 간다 /  조혜란 보리 2020 1
20937 ĐT21(1):2117269 495,782 가시고기 /  조창인 산지 2020 1
20836 ĐT21(1):2117179 495,782 현남 오빠에게 /  조남주  ㈜다산북스 2020 1
20813 ĐT21(1):2117156 495,782 알면 알수록 재미있고 신기한 우리말 교실 /  조현용 마리북스 2019 1
20826 ĐT21(1):2117169 495,782 귤의 맛 /  조남주 문학동네 2020 1
20930 ĐT21(1):2117262 495,782 병서, 조선을 말하다 /  최형국 인물과사상사 2018 1
20929 ĐT21(1):2117261 495,782 과학자의 글쓰기 /  최병관 지식여행 2019 1
20874 ĐT21(1):2117215 495,782 역사의 숨결을 찾아서 /  최영하 도서출판 맑은샘 2019 1
20827 ĐT21(1):2117170 495,782 B의 세상 /  최상희 ㈜문학동네 2019 1
20746 ĐT21(1):2117100 495,782 대한민국 독서사 : 우리가 사랑한 책들, 知의 현대사와 읽기의 풍경 /  천정환, 정종현 서해문집 2019 1
20700 ĐT21(1):2117059 495,782 광야의 별 이육사 /  권달웅 도서출판 밥북 2019 1
20761 ĐT21(1):2117115 495,782 밤이 계속될 거야 /  신동옥 (주)민음사 2020 1
20714 ĐT21(1):2117073 495,782 지하철은 달려온다 /  신동준 초방책방,  2020 1
20911 ĐT21(1):2117243 495,782 빛의 과거 /  은희경 문학과지성사 2019 1
20840 ĐT21(1):2117183 495,782 가드를 올리고 /  고정순 만만한책방,  2017 1
20733 ĐT21(1):2117088 495,782 시를 놓고 살았다 사랑을 놓고 살았다 /  고두현 ㈜쌤앤파커스 2019 1
20716 ĐT21(1):2117075 495,782 집으로 /  고혜진 달그림 2018 1
20913 ĐT21(1):2117245 495,782 그럼에도 불구하고 /  공지영 위즈덤하우스 2020 1
20830 ĐT21(1):2117173 495,782 네가 어떤 삶을 살든 나는 너를 응원할 것이다 /  공지영 해냄 2019 1
20934 ĐT21(1):2117266 495,782 엔드 바 텐드 /  해이수 (주)자음과모음 2020 1
20780 ĐT21(1):2117123 495,782 뜻밖의 계절 /  임하운 (주)시공사 2020 1
20784 ĐT21(1):2117127 495,782 2019 신춘문예당선소설집 /  함지원  사단법인 한국소설가협회 2019 1
20795 ĐT21(1):2117138 495,782 문화어 수업 /  한성우, 설송아 어크로스 2020 1
20811 ĐT21(1):2117154 495,782 서서울에 가면 우리는 /  한종수, 김미경 프시케의숲 2018 1
20792 ĐT21(1):2117135 495,782 소년이 온다 /  한강 창비 2020 1
20846 ĐT21(1):2117189 495,782 만화 병자호란(상~하) /  한명기 ㈜창비 2019 1
20867 ĐT21(1):2117208 495,782 한국 고소설 강의 /  한국고소설학회 돌베개 2019 1
20786 ĐT21(1):2117129 495,782 언문 : 1443년 12월 임금이 친히 언문 스물여덟 자를 만들다 /  홍현보 이회문화사 2019 1
20928 ĐT21(1):2117260 495,782 한국사, 한 걸음 더 /  한국역사연구회 도서출판 푸른역사 2019 1
20939 ĐT21(1):2117271 495,782 경복궁의 상징과 문양 /  황인혁 시간의물레 2018 1
20815 ĐT21(1):2117158 495,782 황현산의 사소한부탁 /  황현산 난다 2018 1
20833 ĐT21(1):2117176 495,782 명시 /  안재성 (주)미디어창비 2020 1
20909 ĐT21(1):2117241 495,782 한국 괴물 백과 /  곽재식 워크룹 프레스 2019 1
20706 ĐT21(1):2117065 495,782 삼거리 양복점 /  안재선 웅진씽크빅,  2019 1
20804 ĐT21(1):2117147 495,782 홀린 /  장래이 (주)고즈넉이엔티 2020 1
20915 ĐT21(1):2117247 495,782 찌아찌아족 나루이의 신기한 한글 여행 /  장경선 리틀씨앤톡 2019 1
20747 ĐT21(1):2117101 495,782 지구에서 한아뿐 /  정세랑 난다 2020 1
20807 ĐT21(1):2117150 495,782 7년의 밤 /  정유정 은행나무 2020 1
20808 ĐT21(1):2117151 495,782 지리학자의 공간읽기 : 인간과 역사를 담은 도시와 건축 /  정은혜 ㈜푸른길 2019 1
20933 ĐT21(1):2117265 495,782 보건교사 안은영 /  정세랑 민음사 2020 1
20841 ĐT21(1):2117184 495,782 그러던 어느 날 /  전미화 문학동네어린이 2019 1
20828 ĐT21(1):2117171 495,782 인류를 구한 12가지 약 이야기 /  정승규 반니 2019 1
20793 ĐT21(1):2117136 495,782 언어뎐 /  정은균 살림터 2019 1
20873 ĐT21(1):2117214 495,782 고시원 기담 /  전건우 CABINET 2019 1
20787 ĐT21(1):2117130 495,782 방언의 발견 /  정승철 창비 2018 1
20751 ĐT21(1):2117107 495,782 우리가 글을 몰랐지 인생을 몰랐나 : 여든 앞에 글과 그림을 배운 순천 할머니들의 그림일기 /  권정자  남해의봄날 2019 1
20863 ĐT21(1):2117204 495,782 오늘의 SF /  정소연  아르테 2020 1
20912 ĐT21(1):2117244 495,782 내가 말하고 있잖아 /  정용준 민음사 2020 1
20812 ĐT21(1):2117155 495,782 목소리를 드릴게요 /  정세랑 아작 2020 1
20860 ĐT21(1):2117201 495,782 오래된 서울을 그리다 /  정명섭, 김효찬 초록비공방 2020 1
20907 ĐT21(1):2117239 495,782 안녕? 나의 한글 맞춤법 /  엄지인 다락원 2018 1
20872 ĐT21(1):2117213 495,782 우리의 문학 수업 /  조향미 주식회사 양철북출판사 2019 1
20703 ĐT21(1):2117062 495,782 조선왕실의 미용과 치장 /  이민주 세창출판사 2019 1
20702 ĐT21(1):2117061 495,782 조이 /  주나무 바람의아이들 2019 1
20824 ĐT21(1):2117167 495,782 82년생 김지영 /  조남주