Ngày đăng bài: 18/02/2023 15:07
Lượt xem: 2461
DANH MỤC SÁCH THÁNG 12/2022
Mã vạch Ký hiệu PL/XG Nhan đề Nhà xuất bản Năm xb Tài liệu in
ĐT21(1):2118751 495.6 レベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよむ文庫 レベル4 vol.1 /  NPO Tagengo Tadoku Asuku,  2019 1
ĐT21(1):2118753 495.6 朗読CD付 レベル別日本語多読ライブラリー レベル0 vol.1 /  NPO Tagengo Tadoku Asuku,  2020 1
ĐT21(1):2118754 495.6 朗読CD付 レベル別日本語多読ライブラリー レベル0 vol.1 /  NPO Tagengo Tadoku Asuku,  2020 1
ĐT21(1):2118755 495.6 朗読CD付 レベル別日本語多読ライブラリー レベル0 vol.1 /  NPO Tagengo Tadoku Asuku,  2020 1
ĐT21(1):2118756 495.6 朗読CD付 レベル別日本語多読ライブラリー レベル0 vol.1 /  NPO Tagengo Tadoku Asuku,  2020 1
ĐT21(1):2118757 495.6 朗読CD付 レベル別日本語多読ライブラリー レベル0 vol.1 /  NPO Tagengo Tadoku Asuku,  2020 1
ĐT21(1):2118758 495.6 朗読CD付 レベル別日本語多読ライブラリー レベル0 vol.1 /  NPO Tagengo Tadoku Asuku,  2020 1
ĐT21(1):2118712 495.6 学ぼう! にほんご 上級 練習問題集 (日本語能力試験N1/日本語NAT-TEST1級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban,  2019 1
ĐT21(1):2118685 495.6 学ぼう! にほんご 中上級 練習問題集 (日本語能力試験N1/日本語NAT-TEST1級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban,  2018 1
ĐT21(1):2118718 495.6 学ぼう! にほんご 中級 練習問題集 (日本語能力試験N2/日本語NAT-TEST2級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban,  2019 1
ĐT21(1):2118717 495.6 学ぼう! にほんご 初中級 練習問題集 (日本語能力試験N3/日本語NAT-TEST3級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban,  2019 1
ĐT21(1):2118725 495.6 学ぼう! にほんご 初級1 練習問題集 (日本語能力試験N5/日本語NAT-TEST5級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban,  2017 1
ĐT21(1):2118729 495.6 学ぼう! にほんご 初級2 練習問題集 (日本語能力試験N4/日本語NAT-TEST4級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban 2017 1
ĐT21(1):2118695 495.6 学ぼう! にほんご 上級 テキスト (日本語能力試験N1/日本語NAT-TEST1級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education Senmon Kyoikuban,  2020 1
ĐT21(1):2118727 495.6 学ぼう! にほんご 中上級 テキスト (日本語能力試験N1/日本語NAT-TEST1級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban,  2020 1
ĐT21(1):2118694 495.6 学ぼう! にほんご 中級 テキスト (日本語能力試験N2/日本語NAT-TEST2級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban,  2020 1
ĐT21(1):2118686 495.6 学ぼう! にほんご 初中級 テキスト (日本語能力試験N3/日本語NAT-TEST3級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban,  2019 1
ĐT21(1):2118711 495.6 学ぼう! にほんご 初級2 教師用マニュアル (日本語能力試験N4/日本語NAT-TEST4級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban,  2006 1
ĐT21(1):2118716 495.6 学ぼう! にほんご 中級 作文練習帳 (日本語) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban,  2018 1
ĐT21(1):2118726 495.6 学ぼう! にほんご 初中級 作文練習帳 (日本語能力試験N3/日本語NAT-TEST3級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban,  2015 1
ĐT21(1):2118709 495.6 学ぼう! にほんご 初級2 作文練習帳 (日本語能力試験N4/日本語NAT-TEST4級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban,  2007 1
ĐT21(1):2118724 495.6 学ぼう! にほんご 上級 漢字練習帳 (日本語能力試験N1/日本語NAT-TEST1級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban,  2010 1
ĐT21(1):2118715 495.6 学ぼう! にほんご 中上級 漢字練習帳 (日本語能力試験N1/日本語NAT-TEST1級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban,  2010 1
ĐT21(1):2118696 495.6 学ぼう! にほんご 初中級 漢字練習帳 (日本語能力試験N3/日本語NAT-TEST3級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education Senmon Kyoikuban,  2018 1
ĐT21(1):2118693 495.6 学ぼう! にほんご 初級1 漢字練習帳 (日本語能力試験N5/日本語NAT-TEST5級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban,  2018 1
ĐT21(1):2118710 495.6 学ぼう! にほんご 初級2 漢字練習帳 (日本語能力試験N4/日本語NAT-TEST4級対応) /  Textbook Ad Hoc for Japanese Language Education SenmonKyoikuban,  2016 1
ĐT21(1):2118733 495.6 中上級学習者向け日本語教材 日本文化を読む /  Trung tâm giáo dục tiếng Nhật Kyoto Aruku 2019 1
ĐT21(1):2118701 495.6 日本文化を読む―上級学習者向け日本語教材 /  Trung tâm giáo dục tiếng Nhật Kyoto Aruku 2019 1
ĐT21(1):2118652 495.6 教育現場と研究者のための著作権ガイド /  Ueno Tatsuhiro Yuhikaku 2021 1
ĐT21(1):2118661 495.6 言語学と科学革命—認知言語学への展開 /  Yamanashi Masaaki Hitsujishobo 2021 1
ĐT21(1):2118660 495.6 『翻訳とは何か』 /  Yamaoka Youichi Nichigai Sociates 2019 1
ĐT21(1):2118651 495.6 日本語教師のためのアクティブ・ラーニング /  YokomizoShinichiro, Yamada Tomohisa Kuroshio shuppan 2021 1
ĐT21(1):2118632 495.782 Tự học tiếng Hàn dành cho người mới bắt đầu /  Tuyết Mai chủ biên Nxb. Hồng Đức,  2017 1
ĐT24(1):2400113 495.922 Tiếng Việt Sơ cấp bậc 1: 1A /: Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho đối tượng học viên nước ngoài học tiếng Việt trình độ Sơ cấp bậc 1 (theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dùng cho người nước ngoài. /  Bùi Thị Lan Hương ch.b., Bế Thị Thu Huyền, Hà Ngọc Yến, Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Thị Ngọc Lương   2022 1
ĐT24(1):2400114 495.922 Tiếng Việt Sơ cấp bậc 1: 1B /: Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho đối tượng học viên nước ngoài học tiếng Việt trình độ Sơ cấp bậc 1 (theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dùng cho người nước ngoài. /  Bùi Thị Lan Hương ch.b., Bế Thị Thu Huyền, Hà Ngọc Yến, Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Thị Ngọc Lương   2022 1
ĐT24(1):2400115 495.922 Tiếng Việt Sơ cấp bậc 1: 1C /: Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho đối tượng học viên nước ngoài học tiếng Việt trình độ Sơ cấp bậc 1 (theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dùng cho người nước ngoài. /  Bùi Thị Lan Hương ch.b., Bế Thị Thu Huyền, Hà Ngọc Yến, Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Thị Ngọc Lương   2022 1
ĐT24(1):2400116 495.922 Tiếng Việt Sơ cấp bậc 1: 1D /: Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho đối tượng học viên nước ngoài học tiếng Việt trình độ Sơ cấp bậc 1 (theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dùng cho người nước ngoài. /  Bùi Thị Lan Hương ch.b., Bế Thị Thu Huyền, Hà Ngọc Yến, Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Thị Ngọc Lương   2022 1
KL(1):20300154 551 Đánh giá biến động sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng  Ninh  bằng  công  nghệ Viễn thám và GIS :  Khóa luận tốt nghiệp /  Phạm Thu Trang   2022 1
KL(1):20300155 551 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước sông Cầm, Đông Triều - Quảng Ninh :  Khóa luận tốt nghiệp /  Bùi Đăng Vinh   2022 1
KL(1):20300156 551 Khảo sát điều kiện biến tính bèo tây (Eichhornia crassipes) để tạo vật liệu hấp phụ Crom (VI) trong môi trường nước :  Khóa luận tốt nghiệp /  Nguyễn Thị Trà   2022 1
KL(1):20300153 551 Ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS đánh giá biến động sử dụng đất tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh :  Khóa luận tốt nghiệp /  Lê Ngọc Đại   2022 1
ĐT21(1):2117645 551 Các loài rong biển thường gặp ở vùng biển Việt Nam và giá trị sử dụng /  Đàm Đức Tiến Khoa học Tự nhiên và Công nghệ,  2020 1
ĐT21(1):2117644 551 Rong biển quẩn đảo Trường Sa /  Đàm Đức Tiến Khoa học Tự nhiên và Công nghệ,  2021 1
ĐT21(1):2118839 597 Sinh lý học động vật và cá /  Dương Tuấn   1978 1
ĐT21(1):2118838 597 Một số vấn đề nội tiết học sinh sản cá /  Nguyễn Tường Anh  Nông nghiệp,  1999 1
ĐT21(1):2118840 597 Vi khuẩn Edwardsiella - tác nhân gây bệnh phổ biến trong nuôi trồng thủy sản /  Nguyễn Ngọc Phước chủ biên, Nguyễn Thị Xuân Hồng   2017 1
ĐT21(1):2118837 597 Sinh sản nhân tạo cá ứng dụng trong Hormon Steroid /  Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Tường Anh chủ biên Nông nghiệp,  2011 1
ĐT21(1):2118842 597 Cơ sở di truyền chọn giống cá /  Trần Đình Trọng chủ biên, Đặng Hữu Lanh   2006 1
ĐT21(1):2118841 639 Giáo trình ngư loại học : /  Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão   2005 1
KL(1):20300129 639 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng dịch bệnh trên tu hài (Lutraria rhynchaena) nuôi thương phẩm và đề xuất các biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả :  Khóa luận tốt nghiệp /  Lê Hữu Kiên   2022 1
KL(1):20300130 639 Nghiên cứu xác định cỡ giống, mật độ thả giống và chất đáy nuôi tu hài (Lutraria rhynchaena). :  Khóa luận tốt nghiệp /  Vũ Thị Duyên   2022 1
ĐT25(1):2513351 641.7 Áp dụng phương pháp giảng dạy tích hợp đối với bài phục vụ ăn điểm tâm Âu theo thực đơn trong bộ môn nghiệp vụ bàn cho sinh viên lớp CD QTKS K8 :  Sáng kiến kinh nghiệm Trường Đại học Hạ Long 2015 1
ĐT25(1):2513353 641.7 Áp dụng hoạt động trò chơi trong giảng dạy nội dung phân loại gia vị thuộc chương 3 học phần lý thuyết chế biến món ăn :  Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm cấp khoa năm 2016 /  Phùng Thị Vân Trang Trường Đại học Hạ Long 2016 1
ĐT24(1):2400107 700 Bố cục 01 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Năng khiếu Hội họa /  Lê Minh Đức   2022 1
ĐT24(1):2400097 700 Hình họa 2 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp năng khiếu Hội họa /  Nguyễn Thị Thiền chủ biên   2022 1
ĐT24(1):2400091 700 Ký họa màu :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Năng khiếu Hội họa /  Đặng Kiều Hưng   2022 1
ĐT24(1):2400092 700 Lịch sử mĩ thuật thế giới :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho hệ đào tạo trung cấp, ngành Hội họa /  Phạm Quang Huy   2022 1
ĐT24(1):2400098 700 Trang trí cơ bản 2 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Năng khiếu Hội họa /  Trần Văn Chung   2022 1
ĐT24(1):2400099 780 Đàn nguyệt tập 2 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp năng khiếu Nhạc cụ truyền thống /  Trần Đức Mạnh chủ biên   2022 1
ĐT24(1):2400104 780 Đàn tam thập lục: Tập 4 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống /  Chu Thu Trang chủ biên   2022 1
ĐT24(1):2400111 780 Đàn tranh tập 2 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Biểu diễn nhạc cụ truyền thống /  Vũ Tô Sa Anh chủ biên   2022 1
ĐT24(1):2400100 780 Sáo trúc tập 2 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp năng khiếu Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống /  Trần Anh Tuấn chủ biên   2022 1
ĐT24(1):2400106 780 Thanh nhạc tập 2 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo trung cấp Thanh nhạc /  Trịnh Thị Kim Oanh chủ biên   2022 1
ĐT24(1):2400109 780 Thanh nhạc tập 3 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo trung cấp Thanh nhạc /  Lê Thị Thu chủ biên   2022 1
ĐT24(1):2400110 780 Thanh nhạc tập 4 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo trung cấp Thanh nhạc /  Đinh Thị Khánh Thơ chủ biên   2022 1
ĐT24(1):2400105 780 Thanh nhạc: Tập 1 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo trung cấp Thanh nhạc: /  Nguyễn Thị Loan chủ biên   2022 1
ĐT24(1):2400108 780 Tin học ứng dụng trong âm nhạc :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Thanh nhạc: hệ cao đẳng /  Nguyễn Viết Phi chủ biên   2022 1
ĐT24(1):2400103 780 Đàn Tam thập lục: Tập 1: Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống, /  Nguyễn Thị Huyền ch.b.   2022 1
ĐT24(1):2400095 786 Đàn Organ: Tập 3 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho hệ đào tạo trung cấp, ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây /  Nguyễn Thị Lệ Quyên chủ biên   2022 1
ĐT24(1):2400096 786 Đàn Organ: Tập 4 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho hệ đào tạo trung cấp, ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây /  Đào Thị Thanh Ngân chủ biên   2022 1
ĐT24(1):2400101 792 Múa cổ điển châu Âu 1 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Nghệ thuật biểu diễn kịch múa /  Đoàn Thanh Thủy chủ biên   2022 1
ĐT24(1):2400093 792 Múa dân gian các dân tộc Việt Nam 1 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho hệ đào tạo trung cấp, ngành Nghệ thuật biểu diễn kịch múa /  Nguyễn Thị Thanh Huyền chủ biên   2022 1
ĐT24(1):2400094 792 Múa dân gian các dân tộc Việt Nam 2 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho hệ đào tạo trung cấp, ngành Nghệ thuật biểu diễn kịch múa /  Nguyễn Ngọc Thủy chủ biên   2022 1
ĐT24(1):2400112 792 Lý luận và lịch sử múa: Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Nghệ thuật biểu diễn kịch múa /  Hoàng May Quý ch.b.   2022 1
ĐT24(1):2400102 792 Múa hiện đại: Dùng cho ngành đào tạo: Nghệ thuật biểu diễn kịch múa, /  Nguyễn Thùy Dương ch.b.   2022 1
ĐT21(1):2119047 796 Điền kinh :  Sách giáo khoa dùng cho sinh viên đại học Thể dục thể thao /  Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh Thể dục thể thao,  2017 1
ĐT21(1):2119048 796 Luật bóng đá 5 người "futsal" /  Ủy ban Thể dục Thể thao Thể dục thể thao,  2007 1
ĐT21(1):2119037 796.334 Bóng đá kỹ chiến thuật và phương pháp tập luyện /  Ma Tuyết Điền; Đặng Bình dịch Thể dục thể thao,  2003 1
MT11(1):1162907 895 Khói đốt đồng :  Tản văn /  Đỗ Xuân Thu Nxb. Hội Nhà văn 2019 1
MT11(1):1162922 895 Nỗi nhớ màu thanh thiên :  Tập truyện ký /  Hà Thu Bình Nxb. Hội Nhà văn,  2018 1
MT11(1):1162917 895 Gửi bản Mường xa xăm để ngẫm, để ngộ :  Nghiên cứu, phê bình văn học /  Hoàng Tuấn Cư Nxb. Hội Nhà văn 2018 1
MT11(1):1162909 895 Đá nảy mầm :  Thơ /  Yên Mã Sơn Nxb. Hội Nhà văn 2020 1
MT11(1):1162905 895.922 Tân Trào :  Tập ký /  Song Hào Nxb. Hội Nhà văn,  2019 1
ĐT21(5):2118719-23 895.922 Tiểu thuyết của các nhà văn dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc sau 1986 từ góc nhìn văn hoá :  Sách chuyên khảo /  Bế Thị Thu Huyền Khoa học xã hội 2022 5
MT11(1):1162904 895.922 Chủ đất :  Tiểu thuyết /  Chu Thị Minh Huệ Nxb. Hội Nhà văn,  2019 1
MT11(1):1162924 895.922 Chuyện của rừng :  Tập truyện ngắn /  Nguyễn Đình Lãm Nxb. Hội Nhà văn,  2019 1
MT11(1):1162925 895.923 Hai bến sông quê :  Tuyển tập văn xuôi /  Võ Vạn Trăm Nxb. Hội Nhà văn 2019 1
ĐT25(1):2513352 910 Tạo hứng thú học tập cho sinh viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành và Việt Nam học khi giảng dạy học phần tổng quan du lịch :  Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm cấp khoa năm 2016 /  Đặng Việt Hà Trường Đại học Hạ Long 2016 1
ĐT25(1):2513354 910 Hướng dẫn sinh viên lớp Cao đẳng Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành K7 rèn luyện kỹ năng đọc bản đồ du lịch thông qua học phần địa lý du lịch :  Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm cấp khoa năm 2016 /  Hà Thị Hương Trường Đại học Hạ Long 2016 1
MT11(1):1162910 985 Ngọn đèn như quả hồng chín :  Truyện /  Tùng Điển Nxb. Hội nhà văn 2019 1