Dòng Nội dung
1
Tristram Shandy / Laurence Sterne, Introduction by Peter Conrad
London : David Campbell, 1991
258p ; 21cm
Sterne, Laurence
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bác Hồ với văn nghệ sĩ : Hồi ký / Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Công Hoan, Phạm Huy Thông ;b.s. Lữ Huy Nguyên
H. : Tác phẩm mới, 1985
355tr. ; 19cm
Nguyễn Huy Tưởng
Những đoạn hồi ký của giới văn nghệ sĩ với Bác Hồ; Tình cảm của Bác đối với anh chị em làm công tác văn học - nghệ thuật và lòng biết ơn của họ đối với Bác
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Barcbester Towers / Anthony Trollope; Introduction by Victoria Glendinning
London : David Campbell, 1992
282p ; 21cm
Trollope, Anthony
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cambridge movers 3 : Student's book. Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations: English for speakers of other languages / David Lawton
United Kingdom : Cambridge University Press, 2007
75tr. ; 30cm
Lawton, David
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cambridge movers 4 : Student's book. Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations: English for speakers of other languages / David Lawton
United Kingdom : Cambridge University Press, 2007
75tr. ; 30cm
Lawton, David
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)