Dòng Nội dung
1
Cambridge IELTS 1 : Tài liệu luyện thi. With answers / Vanessa Jakeman, Clare McDowell, Văn Hào (dịch, giới thiệu )
H. : Văn hóa thông tin, 2011
156tr. ; 24cm
Jakeman, Vanessa
Giới thiệu các đề thi IELTS luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học sinh đạt kết quả thi cao nhất
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cambridge IELTS 7 : Tài liệu luyện thi. Examination papers from University of Cambridge. ESOL examinations : English for speakers of other languages / Văn Hào (dịch, giới thiệu )
H. : Văn hóa thông tin, 2011
176tr. ; 24cm
Văn Hào (dịch, giới thiệu )
Giới thiệu các đề thi IELTS luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học sinh đạt kết quả thi cao nhất
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)