Dòng Nội dung
1
Đại cương lịch sử Việt Nam /. Đinh Xuân Lâm (ch.b.), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ. T.2, 1858 - 1945 /
H. : Giáo dục, 2011
383tr : ảnh, bảng ; 24cm
Đinh Xuân Lâm
Trình bày một cách hệ thống lịch sử cuộc đấu tranh yêu nước cách mạng của nhân dân chống lại sự đô hộ của thực dân Pháp từ năm 1858 đến năm 1945. Phản ánh toàn diện tình hình đất nước ta trong thời gian đó cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hồ Chí Minh tuyển tập /. Hồ Chí Minh. T.1, 1920 - 1954 /
H. : Sự thật, 1980
618tr. : ảnh ; 21cm
Hồ Chí Minh
Gồm các bài viết và tác phẩm phản ánh cuộc đời hoạt động của Nguyễn Aí Quốc - Hồ Chí Minh từ khi ở Pháp Liên Xô, Trung Quốc và về nước (1920 - 1945); Các bài viết và tác phẩm của Người thể hiện tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Người trong thời kỳ sôi động và thử thánh của Cách mạng Việt Nam từ (1945-1954)
Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng / Nguyễn Vũ, Nguyễn Thái Anh tuyển chọn
H.: Thanh niên, 2010
369Tr. ; 21Cm.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Lịch sử nhà Nguyễn. Một cách tiếp cận mới / B.s.: Phan Ngọc Liên, Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Cơ
H. : Đại học Sư phạm, 2005
719tr. ; 21cm
Phan Ngọc Liên
Một số yêu cầu về phương pháp luận trong nghiên cứu và dạy học lịch sử thời Nguyễn; Giới thiệu các vấn đề lịch sử thời Nguyễn và phương pháp giảng dậy môn này trong các trường phổ thông, đại học
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Lịch sử thế giới cận đại / Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng
H. : Giáo dục, 2012
563tr ; 24cm.
Vũ Dương Ninh
Giới thiệu lịch sử thế giới cận đại phương Tây từ cuộc cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII, kết thúc bởi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười Nga và chiến tranh thế giới lần thứ nhất đầu thế kỉ XX. Lịch sử thế giới cận đại phương Đông gồm một số nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên...
Đầu mục:23 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)