Dòng Nội dung
1
"Táy Pú Xấc" đường chinh chiến dựng mường thời ông cha của người Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam : Từ đầu thế kỷ XI đến giữa thế kỷ XX / Nguyễn Văn Hoà
H. : Sân khấu, 2016
831tr. ; 21cm
Nguyễn Văn Hoà
Kể lại cuộc đời chinh chiến của các thủ lĩnh người Mường thành biên niên sử giai đoạn Lạng Chượng tổ chức di dân đi mở mang vùng Tây Bắc của ba châu Mường Muổi, Muờng La và Mường Trắng cùng một số bài văn cúng tế hồn tử sĩ
Đầu mục:1
2
"Táy Pú Xấc" đường chinh chiến dựng mường thời ông cha của người Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam : Từ đầu thế kỷ XI đến giữa thế kỷ XX / Nguyễn Văn Hoà
H. : Sân khấu, 2016
831tr. ; 21cm
Nguyễn Văn Hoà
Kể lại cuộc đời chinh chiến của các thủ lĩnh người Mường thành biên niên sử giai đoạn Lạng Chượng tổ chức di dân đi mở mang vùng Tây Bắc của ba châu Mường Muổi, Muờng La và Mường Trắng cùng một số bài văn cúng tế hồn tử sĩ
Đầu mục:1
3
101= một trăm linh một truyện cười đặc sắc / Đức Anh st, t.c
H. : Văn hóa - Thông tin, 2012
135 tr. ; 21cm
Đức Anh
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Achât : Sử thi của dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt /. Kê Sửu. Q.1 /
H. : Khoa học xã hội, 2015
550tr. ; 21cm
Kê Sửu
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Achât : Sử thi của dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt /. Kê Sửu. Q.2 /
H. : Khoa học xã hội, 2015
462tr. ; 21cm
Kê Sửu
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)