Dòng Nội dung
1
Cơ sở lý thuyết hoá học :. Dùng cho các trường Đại học kỹ thuật. Ph.1, Cấu tạo chất :
H. : Giáo dục, 2011
135tr. ; 21cm
Nguyễn Đình Chi
Vai trò của hoá học trong đời sống và kỹ thuật. Các khái niệm cơ bản của hoá học. Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Liên kết hoá học và cấu tạo phân tử. Trạng thái tập hợp của vật chất
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo dục gia đình : Giáo trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ cao đẳng sư phạm / Phạm Khắc Chương (ch.b), Phạm Văn Hùng, Phạm Văn Chín
H. : Giáo dục, 2001
92tr. ; 21cm
Phạm Khắc Chương
Khái niệm về gia đình, các loại gia đình và tầm quan trọng của gia đình với sự hình thành, phát triển nhân cách con người. Nội dung, phương pháp giáo dục trong gia đình. Phối hợp việc giáo dục của gia đình với nhà trường và các thể chế xã hội khác
Đầu mục:23 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình các chất điều hoà sinh trưởng thực vật / Nguyễn Như Khanh (ch.b.), Nguyễn Văn Đính
H. : Giáo dục, 2011
383tr : minh hoạ ; 24cm
Nguyễn Như Khanh
Tổng quan về các hệ điều hoà trong cơ thể thực vật. Giới thiệu các chất điều hoà sinh trưởng chính và vai trò của chúng đối với thực vật và những ứng dụng vào đời sống sản xuất
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình kỹ nghệ phần mềm / Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Việt Hà
H. : Giáo dục, 2010
282tr. : minh hoạ ; 24cm
Nguyễn Văn Vỵ
Trình bày những vấn đề cơ bản của kỹ nghệ phần mềm như: phân tích hệ thống và yêu cầu phần mềm, thiết kế và cài đặt phần mềm, đảm bảo kiểm chứng và duy trì tính toàn vẹn phần mềm, tự động hoá các hoạt động phát triển phần mềm và quản lí dự án phần mềm
Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hình thái học thực vật / Nguyễn Bá
H. : Giáo dục, 2010
351tr : minh hoạ ; 27cm
Nguyễn Bá
Giới thiệu đặc điểm, hình thái, cấu trúc của tế bào, mô, cơ quan dinh dưỡng, cơ quan sinh sản và sự sinh sản ở các nhóm thực vật. Vị trí của giới thực vật trong thế giới sống. Chất nguyên sinh. Các thành phần ngoài chất nguyên sinh. Mô phân sinh. Mô bì, mô mềm, mô dày, mô cứng...
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)